آنچه که در مورد تالاب و تالاب های ایران باید بدانیم

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

تالاب از نظر لغوي معادل واژه Wetland وبه معني اراضي خسيس و متشكل از دو كلمه تالاب مي باشد....

 

مقدمه:

تالاب از نظر لغوي معادل واژه Wetland وبه معني اراضي خسيس و متشكل از دو كلمه تالاب مي باشد كه در اصل به معني آبگير و در عمل به من  ملقي اطلاق مي شود كه ميزبان  گونه هاي  مختلف گياهي و جانوري بوده كه نقش بسيار مهمي را در ايجاد اكو سيستم هاي جديد دارد.

تالاب ها قبل از هرچيز به جانوران و پرندگان  مهاجر  تعلق دارند كه پر از مهاجرت از مناطق سرد سيربه منظور زندگي  موقت آن جا را برگزيده اند.

برودت هوا در هر سال باعث مي شود كه بسياري از گونه هاي پرندگان مهاجر با پرواز به سمت اين مناطق مدتي را هر چند كوتاه ميزبان اين مناطق مي شوند.

تالاب ها از گناهي ديگر نيز قابل توجه هستند، اين مناطق با جمع آوري آبهاي اضافي منطقه به تدريج  سفرهاي آبهاي زير زميني اطراف را تغذيه مي كنند و با اين كار به عنوان يك منبع مناسب براي تأمين آب هاي مناطق اطراف به شمار  مي روند.

كشاورزان و دامداران اطراف تالاب هميشه مديون اين اكو سيستم طبيعي هستند زيرا مراتع خوب اطراف تالاب ها در فصول مختلف سال مي تواند مورد استفاده دامهاي محل  قرار بگيرد. اين امر تا جاي براي حاشيه نشينان  تالاب اهميت دارد كه زندگي بسيار از آنها رابطه مستقيم با تغييرات يك تالاب داردو باعث ميشود يك تالاب به عنوان يك تأمين كننده غير مستقيم منبع غذايي براي انسانها مورد توجه قرار مي گيرد.

اما جنبه بسيار مهمي از هويت تالابها كه اكنون در كشورمان به فراموشي سپرده شده است را مي توانيم نقش پتانسيلي جذب گردشگران در اين مناطق نام برد كه متأسفانه در ايران كمتر به  آن توجه شده است.

وجود مرغزارهاي اطراف يك تالاب كه زيبايي طبيعي آن منطقه راصد چندان مي كند و براي حضور گردشگران تفريحي و همچنين موجود زيستگاههاي مختلف جانوري و گياهي براي حضور گردشگران طبيعت اهميت تالاب هاراصد چندان مي كند.

استان گلستان بادارابودن تالاب هاي فوق باعث حضور گردشگردان داخلي و خارجي مي گرددو با توجه به اين كه تالابهاي  استاناز يك زيبايي و بكري خاص برخوردار است ضمن ايجاد درآمد برابر استان مي تواند باعث توسعه و     زدايي از مناطق حواثي تالاب كه جزء مناطق محروم استان و كشور هستند گردد.

گزارشي در خصوص  تالابهاي بين المللي آلاگل .اجي گل و آلماگل

1-                   موقيعت جغرافيايي و اقليم

درياچه آلاگل بامساحت 2500 هكتار در شمال وغرب تپه هاي قراقرودر جنوب روستاي اوخي تپه و شرق جاده مرزي آق قلا به اينچه برون در شمال،بين تپه ماهورها واقع است.

مختصات جغرافيايي آن 37 درجه و 20 دقيقه عرض شمالي و 54درجه و 35 دقيقه طول شرقي مي باشد. ارتفاع زمين در عميق ترين نقطه درياچه از سطح درياهاي آزاد (6-) متر است.

درياچه آجي گل با مساحت 320 هكتار در شمال شرقي درياچه آلاگل واقع است. مختصات جغرافيايي آن 37 درجه و24 دقيقه عرض شمالي و 54 درجه و40دقيقه طول شرقي است.در عميق ترين نقطه از سطح درياهاي از سطح درياهاي درياهاي آزاد (4-)متر است.

درياچه آلماگل بامساحت 207 هكتار در شمال درياچه آجي گل واقع است. مختصات جغرافيايي آن 37درجه و 25 دقيقه عرض شمالي و45 درجه و38 دقيقه طول شرقي است. درعميق ترين نقطه از سطح درياهاي آزاد حدود (4-) متر  ارتفاع دارد.

مواد اوليه تشكيل دهنده خاكهاي منطقه ، سنگ آهك،ماسه و      مي باشد كه اين رسوبات ابتدا جزء بستر دريا ي خزر بوده و سپس در اثر پسروي  آب دريا از آب خارج گشته است. كوههاي اطراف اين منطقه اكثرأ از سنگهاي آهكي و سنگهاي آتشفشاني مربوط به دوره      و مياني است. سنگهاي     بالئي و تحتاني به مقداركم در كوههاي اطراف منطقه وجود دارند.

تشكيلات لسي در اثر وزش باد به منطقه حمل شده وبه صورت فلاتهايي ظاهرگرديده است. اين فلاتها بعدأفرسايش يافته و باقيمانده آنها به صورت تپه هايي در منطقه مشاهده مي گردد.

خاكهاي اين منطقه متعلق به دوران چهارم زمين شناسي و جزء اراضي  پست بوده ودو سري خاك در منطقه با  نامهاي ليبك نظر و دانشمند وجود دارد.

لبيك نظر در قسمت شمال  غربي تالبها داراي عمقي زيادو قليائيت متوسط به رنگ قهوه اي روشن تا قهوع اي با بافتشني رسي شليت دار بوده و بر روي طبقه به رنگ قهوه اي مايل به زرد با بافت شني رسي و ساختمانهاي معكبي گوشه دار كه داراي مقدار كمي پودر آهك و مقدار متوسطي بلورهاي گچ و لكه هاي زرد رنگ مي باشد. قرار گرفته است (خاك قهوه اي )سري دانشمند كه در شمال شرقي،جنوب و جنوب شرقي  تالاب ها واقع شده است. كه داراي خاك خيلي عميق با شوري و قليائيت زياد به رنگ قهوه اي مايل به خاكستري است كه باعث شني رسي سليت داردو ساختمان مكعبي گوشه دار ضغيف مي باشد كه مقدار متوسط تا زياد بلوارهاي گچ و مقدار متوسط لكه هاي زرد  ماتلينگ نيز دارد.

آب و هواي منطقه مديترانه اي گرم و داراي تابستان هاي خشك و زمستان هاي ملايم است. ميزبان بارندگي ساليانه 300-250 ميلي متر رطوبت بين 26تا100 درصد متغير است.

مقدار تبخير ساليانه حدود 1800تا 1900 ميلي متر و جهت وزش باد از شرق به غرب است. بيشترين درجه حرارت در تابستان 46 درصد سانتيگراد در زمستانهاي سردتا 12- درجه سانتيگراد گزارش شده است اما به طور متوسط حداقل 5- و حداكثر 42درجه سانتيگراد مي باشد.

آب تالاب هاي مذكور از رودخانه اترك تأمين  مي گردد و حجم آب ورودي  تالاب هاي مذكور تا حد زيادي بسته به ميزان آب رودخانه دارد. علاوه بر آب رودخانه اترك، آب باران نيز منبع تأمين آب تالابها مي باشد.

بر اساس مصالمات  صورت گرفته،مشاهده مي باشد كه شوري آب در آلماگل از دو درياچه و ديگر (آلاگل و آجي گل ) كمتر است و از طرف ديگر به واسطه وجود در املاح آب، ميزان هدايت  الكتريكي در آلاگل بيشتر از آلماگل را نشان مي دهد.

بيشترين نوع گياهان موجود در منطقه بيشتر از نوع گياهان شور پسند و گياهان آبزي تالابي مي باشد كه از جمله مي توان به چنگال آبي،بومادران آبي،جگن، ني، گوشاب، هفت بند،آلاله آبي، لويي،كه درداخل آب رشد كرده اند اشاره نمود واز جمله گياهان حاشيه تالابها مي توان از علف شور،سوئدا،سلمه سفيد جاروتركمني، گزشاهي، خارشتر،يولاف وحشي، چمن ومرغ نام برد.

در تالابهاي و حواشي آن حيوانات زيادي زندگي مي كنند كه از جمله مهمترين آنها مي توانيم به ماهيان.مانند آمور،پاروا، كپورچه،... دوزيستان وخزندگان مانندلاك پشت،مار مولك،مار. افعي ... پرندگان مانند فلامينگو، قوها،اردك هاي مختلف،كشيم ها،غازها، پرستوهاي دريايي حواصيل... و پسانداران مانند تشي،جرد بزرگ، جرد ليبي، خرگوش ،گربه دشتي ،گربه جنگلي،روباه معمولي،روباه سردم سياه،شغال و گراز اشاره نماييم.

تالاب گميشان

موقيعت جغرافيايي

در حدود 35كيلومتري شمال غربي شهر گرگان آبگير گستردهاي با نيزار هاي انبوه قرارگرفته كه بنام تالاب گميشان ناميده مي شود. اين تالاب چوندر حوالي بخش گميشان بندر تركمن قرار گرفته است به همين نام ناميده مي شود. مساحت كل تالاب حدود 2000 هكتار است كه ازاين مقدار حدود 14000 هكتار بالاتر از كانال زهكش و بين جاده و دريا واقع شده است كه به عنوان منطقه شكار ممنوع لز طرف سازمان حفاظت محيط زيست اعلام شده است و ارتقاءآن به منطقه حفاظت شده در شرف  تصويب است.عمق مختلف تالاب همانند سطح آن دستخوش تغييرات قابل توجهي است. در بخشي از قسمت هاي غربي تالاب بهخصوص شمال غربي،عمق  فراتر از 5/2 متر نيز وجود داردولي بخش  وسيعي از تالاب عمقي متوسطي معادل يك 1 متر داشته است. طول جغرافيايي تقريبي تالاب بين 54/53 تا 58/53  طول شرقي و عرض آن بين 9/37 تا 20/37 عرض مي باشد. اهميت تالاب گميشان بيشتر به خاطر پناهگاه پرندگان مهاجر در پاييز و زمستان مي باشد و مكاني بيسار ارزشمند براي تخم ريزي، طي دوره نوزادي و زمستان گذراني  چندين گونه عمده از ماهيان دريايي مي باشد. تالاب گميشان كاملأتحت تأثير نوسانات سطح  دريايي خزر و تابع بر روي و پيش آب آن است. به گونه اي كه به جرأت مي توان سطح و وسعت تالاب از دوره هاي گذشته 6 تا 7 برابر افزايش  يافته است. اين تالاب تحت تأثير اقيلم خشك و نيمه بياباني تركمن  صحرا و با تخريب لانه 1300-1700 ميليمتر قرار دارد.

بررسي هاي انجام  شده نشان مي دهد، بسياري از گونه هاي  ماهيان  مانند كپور،كلمه،  شيشه ماهي و بسياري از خانواده  ماهيان مانند، سه خاره ماهيان، كفال ماهيان،كاو ماهيان در اين تالاب زندگي مي كنند.

از جمله دوزيستان و خزندگان مهم تالاب مي توان به وزغ سبز، قورباغه مردابي، لاك پشتان،كفچه مار،افعي و ... اشاره نمود.همچنين پرندگان و پسانداران زيادي دراين تالاب زندگي مي كنند كه از جمله مي توانيم حواصيل خاكستري- قوي فرياد كش پليكان، كشيم (انواع مختلف)- اردك تاجدار، چنگر، آبچليك، كاكايي، خفاش، خار پشت ايراني، نام برد.

ازجمله ويژگيهاي زيستس جانوري كه در تالابهاي استان داردوجود پرندگان كمياب مانند پليكان خاكستري ،درنا، غازهاي پيشاني سفيد،عقاب دريايي دم سفيد، عقاب دريايي پلاس،اردك سرسفيد، جغد برفيو فك خزر(تالاب گميشان) مي باشد.

باتوجه به ويژگيهاي تالابهاي مورد نظر دارند پيشنهاد مي گرددبه منظور بهر برداري بهينه ايجاد زيربناها و تأسيسات به منظور توريست و اكو توريسم از اقدامات اولويت دارمنطقه مي باشد و         بر همين اساس بامطالعه امكانات اقامتي و پذيرايي  مناسب در مناطق و مكانهايي كه براي اين منظور پيش بيني شده است. مي توان كمك رسايي به صنعت اكو توريسم و توريسم استان گلستان نمود و با توجه به اين ايجاد مجتمع تفريحي  بنام تالابهاي استان گلستان (آلاگل-آلماگل آجي گل ) با احداث  هتل دو ستار  ومهمانپذير از اولويت هاي كادر  مي باشد. تا بتواتد گاهي در راستاي سياستهاي دولت در خصوص استفاده از توانمنديهاي استانها به منظور بال بردن ظرفيت توريسم و اكو توريسم برداشته  شود.     

کلمات مرتبط


نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

خبرنامه

آدرس ایمیل خود را در کادر زیر وارد نمایید تا از آخرین اخبار تارنمای روستا شهر مطلع شوید.

تماس با ما

اطلاعات تماس تیم مدیریت تارنمای روستاشهر

  • شماره تماس : 09125518462

 

 

روستا شهر به روایت آمار

کاربران
42
مطالب
402
نمایش تعداد مطالب
739615
شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی موضوعات آمایش سرزمین آنچه که در مورد تالاب و تالاب های ایران باید بدانیم
Web Analytics