انتخاب جهت استقرار ساختمان

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

انتخاب جهت استقرار ساختمانبه عواملی چون وضع طبیعی، میزانی از فضاهای خصوصی ، کنترل و کاهش صدا و نیز دو عاملبا د و تابش آفتاب بستگی دارد .

انتخاب جهت استقرار ساختمان

به طور کلی انتخاب جهت استقرار ساختمانبه عواملی چون وضع طبیعی، میزانی از فضاهای خصوصی ، کنترل و کاهش صدا و نیز دو عاملبا د و تابش آفتاب بستگی دارد . قسمت عمده ای از وظیفه ی یك معمار آن است کهساختمان را به نحوی قرار دهد تا بیشترین استفاده از نور خورشید در رابطه با شرایطگرمایی ، بهداشتی و روانی آن حاصل گردد . درست همانگونه که فصول مختلف سال در نتیجهتغییر محور زمین نسبت به خورشید از یكدیگر متمایز هستند .
جهت یك ساختمان نیزتحت تاثیر مقدار انرژی خورشیدی تابیده شده به دیوارهای آن در ساعات مختلف قرار دارد .
در زمستان عرض جغرافیایی۴۰ درجه شمالی یك دیوار جنوبی حدود سه برابر دیوارهایشرقی یا غربی انرژی خورشیدی دریافت می نماید. در صورتیكه در تابستان مقدار کلانرژِی تابیده شده به دیوارهای جنوبی و شمالی تقریباً ½ انرژی تابیده شده بهدیوارهای شرقی و غربی است. در عرض‌‌های جغرافیایی کمتر حتی این اختلاف شدیدتر بودهو به همین دلیل جهت یك ساختمان به خوبی می تواند تعیین کننده شرایط ناراحت کننده یاشرایط آسایش هوای داخلی و نور باشد .

جهت استقراردر رابطه با اقلیم

اقلیم گرم و خشک : با توجه به اینکهاستقرار منطقه ۲۲ شهرداری تهران از نظر جغرافیایی در اقلیم گرم و خشک می باشد ، درمناطق گرم و خشک باید میزان تهویه طبیعی در روز رابه حداقل ممکن رساند چون در اثرورود هوای گرم خارج به داخل ، دمای هوا و سطوح داخلی نیز افزایش می یابد ، به خصوصدر طول روز که سرعت باد زیاد و در نتیجه میزان تهویه طبیعی نیز زیادتر است ،تغییرات دمای هوای داخلی در سطحی نزدیک به دمای خارج تغییر می نماید ، ازطرف دیگر ،چون رطوبت هوای اینگونه مناطق کم است ، حتی با جریان هوایی با سرعت کم امکان سردشدن بدن از طریق تبخیر عرق بدن وجود داشته و در نتیجه احتیاج به سرعت زیاد هوا برایخنک سازی از راه تبخیر لازم نمی باشد . سرعت هوا برای ایجاد چنین وضعیتی می تواند۱۵ سانتیمتر در ثانیه باشد و این سرعتی است که در نتیجه اختلاف دمای سطوح و همچنیندرنتیجه نفوذ هوای خارج به داخل از طریق درز پنجره ها ، در هوای اتاق به وجود میآید و بدین ترتیب نیازی به باز بودن پنجره ها نخواهد بود . در عصر و شب به دلیلپایین بودن دمای هوای خارج نسبت به دمای هوا و سطوح داخلی ، تهویه طبیعی امکان سریعخنک شدن هوای داخلی را به وجود می آورد .
نیاز به کوران در عصرو شب ، وجودپنجره های بازشو را ضروری می سازد .اما باید به این نکته توجه داشت که راندمانتهویه با اندازه پنجره ها متناسب نیست . با هماهنگ ساختن محل ، شکل و نحوه بازشدنپنجره ها ، اندازه آنها را می توان به قدری کوچک انتخاب نمود که حرارت کسب شده ازطریق آنها به حداقل رسانده و در عین حال امکان تهویه به طور مفید را به وجود آوردالبته باید به مشکل ورود گردوغبار به داخل ساختمان توجه داشت .

تعیین سطوحشیشه و تعیین سطوح نور گیری فضاهای داخلی       

نور طبیعی : نور آفتاب و روشنایی طبیعیدر یک واحد مسکونی اثر مستقیم در سلامت و بهداشت ساکنان آن دارد . استفاده از نورطبیعی در مسکن بهداشتی از اهمیت بسزایی برخوردار است چرا که میکروب کشی ، تامینویتامین D در بدن و مبارزه با برخی بیماری ها( نظیر سل ) از خواص مهم نور خورشیدمحسوب می شوند . بنابراین با توجه به اهمیت نور خورشید در سلامتی انسان باید درتامین نور طبیعی کافی مسکن به خصوص اتاقها سعی گردد.
جهت تامین نور طبیعی درمنازل مسکونی منطقه باید اندازه پنجره ها متناسب با سطح کف اتاق باشد . به صورتی کهسطح نوردهی پنجره بایستی حداقل ۱۵ تا ۲۰ درصد سطح کف اتاق باشد . لازم به یادآوریاست که دریک مسکن با اینکه نصب پنجره کافی و تامین نور طبیعی تا حد مطلوب لازم وضروری است ، سطح پنجره ها نباید از حد معینی تجاوز کند زیرا در اینصورت مشکلاتدیگری از نقطه نظر گرم کردن اتاق در زمستان و خنک نگهداشتن آن در تابستان به وجودخواهد آورد .
مقدار نور ورودی به طور کلی به ابعاد پنجره یا پنجره ها در ارتباطبا مساحت اتاق مورد نظر و عمق نفوذی نور درداخل به مساحت پنجره و ارتفاع بالا سرپنجره از سطح کف بستگی دارد . تجربه و مشاهده نشان می دهد که مقدار نور اتاقها بامساحت شیشه ی پنجره ها در ارتباط با مساحت کف متناسب است و این مسئله را محاسباتنیز تایید می کنند . ضریب متوسط نور طبیعی روز در اتاقها دارای روشنایی جانبیتقریباً معادل یک پنجم نسبت درصدی شیشه به مساحت کف اتاق است .
پنجرههایی که درامتداد یک ضلع طولی اتاق بدون مانع قرار گرفته اند و انعکاس سطح اتاق ۴۰٪ استچنانچه مساحت شیشه ها یک پنجم یا ۲۰٪ مساحت کف می باشد . ضریب متوسط نور طبیعی ۴ وحداقل نصف این مقدار خواهد بود . بر عکس برای دستیابی به ضریب نور طبیعی متوسط ۶ دراتاقی به مساحت ۱۲متر مربع مساحت شیشه کاری مورد نیاز تقریباً برابر نصف یا  5×12/100×6 این محاسبه متوسط کلمعمولاً برای مکانهای عمومی مانند اتاقهای نشیمن کافی نیست و از آن می توان بهعنوان پایه ای جهت تعیین مساحت پنجره ها متناسب با مساحت کف اتاق استفاده کرد .

حداقل ضرایب نور طبیعیپیشنهادی برای اتاقهایی با روشنایی جانبی

     

ضریب نور طبیعی

منازل مسکونی

 

اتاقهای نشینمن ( بیش از یک دومعمق، برای حداقل مساحت 8 متر مربع)

1 درصد

 

اتاقهای خواب ( بیش از سه چهارمعمق، حداقل مساحت 6 متر مربع)

0.5 درصد

 

آشپزخانه ها ( بیش از یک دومعمق، برای حداقل مساحت 5 متر مربع)

2 درصد

پنجره ها : اندازه ها       

اگر نور روز به عنوان عامل بسیار مهمیبه شمار آید که باید به داخل اتاق اضافه شود ، پنجره ها نیز به عنوان وسایل ضروریدر نظر گرفته خواهند شد .
هر فضای کار نیازمند پنجره ای است که به محیط بیرونمشرف باشد . فضای پنجره که نور را عبور می دهد باید حداقل ۲۰/۱ از مساحت کف را درفضای کار داشته باشد . پهنای کلی تمام پنجره ها باید به ۱۰/۱ از پهنای تمام دیوارهابرسد ، به عنوان مثال :
1/10(M+N+O+P)

 برای اتاق های کاری که ۵/۳متریا بیشتر ارتفاع دارند،نور انتقالی از سطح پنجره ها باید حداقل %۳۰ از سطحدیوارهای بیرونی باشد ، به عنوان مثال B×A 0.3


 

 


برای اتاقهای کاربا ابعاد مشابه اتاق نشینمن قوانین زیر باید بهکاربرده شوند :    
حداقلارتفاع برای سطوح شیشه ای باید   ۳/۱ باشند.
ارتفاعپنجره هایی که از سطح زمین شروع می‌شوند => ۹/۰ متر .
ارتفاع‌کلی پنجره هاباید ۵۰٪ پهنای اتاق کار باشد .به عنوان مثال   Q = 0.5 * R
هنگامی که برای اتاق های نشینمن بهمحاسبه ابعاد پنجره ها می پردازیم هم مساحت کف اتاق و هم زاویه نور ضمنی در داخلاتاق ، باید به حساب آورده شوند.
A
کمترین ابعاد پنجره برای اتاق نشیمن است کهبه صورت درصدی از مساحت کف بیان می گردد ، b ابعاد مینیمم برای پنجره آشپزخانه و c اندازه مینیمم برای همه اتاقهای دیگر است .

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

خبرنامه

آدرس ایمیل خود را در کادر زیر وارد نمایید تا از آخرین اخبار تارنمای روستا شهر مطلع شوید.

تماس با ما

اطلاعات تماس تیم مدیریت تارنمای روستاشهر

  • شماره تماس : 09125518462

 

 

روستا شهر به روایت آمار

کاربران
42
مطالب
402
نمایش تعداد مطالب
739595
شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی موضوعات اقلیم شناسی انتخاب جهت استقرار ساختمان
Web Analytics