مركز شهر جاي پاركينگ هاي طبقاتي نيست

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

ساخت بي رويه پاركينگ هاي طبقاتي در داخل پهنه مركزي شهر كه بدون يك برنامه ريزي منسجم، جامع و هدايت گر در حال اجراست

       ساخت بي رويه پاركينگ هاي طبقاتي در داخل پهنه مركزي شهر كه بدون يك برنامه ريزي منسجم، جامع و هدايت گر در حال اجراست. نتيجه اي غير از تشويق بيش از پيش سفر با خودروهاي شخصي را در پي نخواهد داشت كه بازخورد منفي اين پديده به بحران ترافيكي ناشي از عبور و مرور خودروهاي شخصي خواهد افزود.
    
توسعه وسايل حمل ونقل عمومي شهري اعم از مترو، تراموا، منوريل و ساير مكمل هاي مترو و همچنين ابزارهاي پشتيبان آنها مانند پاركينگ هاي طبقاتي ... هنگامي در كاهش راه بندان ها و بهبود ترافيك شهر تهران و ساير كلان شهرها مؤثرند كه قادر باشيم ورود اتومبيل هاي شخصي را به خيابان هاي پرترافيك شهر به تدريج محدود كنيم. منظور از محدوده يا پهنه مركزي شهر تهران محدوده اي است كه محل استقرار كاربري هايي با عملكرد فراشهري مانند بازار، وزارتخانه ها، نهادها و شركت هاست و در حال حاضر محدوده طرح ترافيك تهران كم و بيش همه كاربري هاي يادشده را در خود جاي داده است. همچنين مراكز منطقه اي، محله اي، ناحيه اي، محدوده پياده راه ها و محورهاي تجاري در تهران و ساير شهرها مشمول اين طرح هستند.
    
پاركينگ هاي طبقاتي در اين ميان نقش مهمي دارند. اين كاربري در حقيقت يكي از ابزارهاي مهم پشتيبان براي توسعه حمل ونقل عمومي شهري است كه خاصيت دوگانه و متضادي نيز در شهرسازي دارد و استفاده بي هدف از آن مشكلات عديده اي را بروضعيت اسفبار فعلي ترافيك تهران و ساير كلان شهرها تحميل خواهد كرد.
    
به همين دليل بايد توجه داشت اگر پاركينگ هاي طبقاتي در خارج از محدوده مركزي شهر استقرار يابند، موجب كاهش تعداد خودروهاي شخصي در گذرهاي محدوده مركزي شهر مي شوند؛ اما ساخت آنها در داخل محدوده ترافيك و مركز شهر و در همسايگي كاربري هاي تجاري، اداري و تفريحي علاوه بر تشويق و بالابردن انگيزه براي استفاده از خودروهاي شخصي براي سفر تا مركز شهر، عاملي جهت افزايش ترافيك و راه بندان در محدوده مركزي شهر خواهد بود.
    
از همين رو، در بسياري از شهرهاي جهان پاركينگ هاي طبقاتي با رعايت فاصله مناسب و حول مراكز خريد و پياده راه ها ساخته مي شوند تا سرنشينان اتومبيل هاي شخصي پس از پارك در آنها، بقيه راه را تا مقصد با وسايل نقليه عمومي طي كنند.
    
به نظر مي رسد در تهران و ساير كلانشهرها نيز اين الگو بايد اجرا شود. براي كاهش بار ترافيكي ناشي از عبور ومرور خودروهاي شخصي لازم است پاركينگ هاي عمومي طبقاتي در خارج محدوده طرح ترافيك و ترجيحاً در مبادي ورودي شهر و يا در جوار خيابان هاي اصلي منتهي به اين محدوده استقرار يابند. علاوه بر اين، بايستي سازوكارهاي لازم از جمله در دسترس بودن وسايل نقليه عمومي در همسايگي اين كاربري براي تسهيل در ادامه حركت مسافران پس از پارك اتومبيل در نظر گرفته شود.
    
نقشي كه از پاركينگ هاي طبقاتي براي خلاص شدن از سيطره اتومبيل هاي شخصي و كاهش بحران ترافيك در اين مورد مشخص انتظار مي رود را مي توان در دو گزينه خلاصه كرد:
    
الف) جذب خودروهاي سواري كه عازم پهنه مركزي شهر تهران و محدوده طرح ترافيك اند
    
ب) تقويت سازماندهي حمل ونقل عمومي از طريق تبادل نظام مند مسافران از سواري هاي شخصي به وسايل حمل ونقل عمومي در يك شبكه از قبل طراحي شده.
    
دستاوردهاي اجراي اين نقش به ترتيب زير است:
    
ـ سازماندهي محل توقف خودروهاي شخصي و انتقال آن از سطح به ارتفاع
    
ـ كاهش ترافيك خودروهاي شخصي در خيابان هاي مركزي شهر
    
ـ كاهش آلودگي هاي زيست محيطي ناشي از عبور ومرور خودروهاي شخصي
    
ـ توجه به توسعه پايدار و حفظ سلامت شهروندان
    
ـ هدايت و انتقال حركت خودروهاي شخصي به خيابان هاي اصلي و منتهي به پهنه مركزي شهر و محدودكردن حركت آنها دركوچه ها و خيابان هاي فرعي
    
ـ جذب خودروهاي شخصي كه در جست وجوي پاركينگ هاي حاشيه اي خيابان ها سرگردان اند.
    
براي اين كه پاركينگ هاي طبقاتي كه براي كاهش سفر سواري هاي شخصي به محدوده مركزي شهر طراحي شده اند، بتوانند وظايف محوله را به خوبي اجرا كنند بايستي در يك سيستم شبكه اي منسجم، هوشمند و مرتبط با يكديگر قرار داشته باشند كه اين نقطه انسجام دو وجه دارد:
    
ـ وجه شهرسازي
    
ـ وجه ترافيكي
    
در بخش شهرسازي، سطح پوشش دهي مناسب براي پاركينگ هاي طبقاتي كه در جوار خيابان هاي اصلي منتهي به محدوده طرح ترافيك، مكان يابي اين كاربري، ظرفيت سازي ها و محاسبه تعداد پاركينگ لازم جهت تأثير مناسب بر بحران ترافيك به كمك سازمان حمل ونقل ترافيك تهران و رعايت ساير اصول شهرسازي نظير اصل همجواري با ساير كاربري ها، اشراف، معماري و ... انجام مي شود.
    
در بخش ترافيكي، طراحي مسير حركت در پيرامون پاركينگ طبقاتي براي سهولت در تبادل وسيله نقليه شخصي با وسيله نقليه عمومي و برنامه ريزي براي فراهم آوردن انواع وسيله نقليه حمل ونقل عمومي در مسير انتقال سريع مسافران صورت مي پذيرد.
    
فصل مشترك اين دو بخش در هوشمند بودن سيستم اطلاع رساني پاركينگ هاي طبقاتي و هدايت مسافران در خيابان هاي اصلي شهر است. به اين ترتيب كه تمام پاركينگ هاي طبقاتي مشمول اين برنامه، زير پوشش يك سيستم الكترونيكي قرار دارند و تمام داده هاي اطلاعاتي نظير ظرفيت كل پاركينگ طبقاتي، تعداد پاركينگ خالي در هر لحظه، تعداد پاركينگ پر، آدرس پاركينگ طبقاتي، شعاع پوشش پاركينگ طبقاتي و اين كه چه وسيله نقليه عمومي و در كدام مسيرها در انتظار مسافران است از هر يك از پاركينگ هاي طبقاتي به مركز كنترل اطلاعات ارسال مي شود كه درآنجا پس از پردازش به وسيله تابلوهاي مخصوص نصب شده در مسيرهاي اصلي منتهي به مركز شهر براي تصميم گيري رانندگان اتومبيل هاي شخصي كه عازم مركز شهر هستند در معرض ديد آنها قرار مي گيرد.
    
اين تابلوها علاوه بر فراهم آوردن شرايط تصميم گيري براي رانندگان براي انتخاب بهترين مكان، از بعد طراحي شهري نيز به عنوان نشانه و هدايت گر براي مسافران و عابرين در شهر عمل خواهد كرد.
    
در پايان بايد بگوييم كه پاركينگ هاي عمومي طبقاتي، فصل مشترك و مرز تفكيك سواري هاي شخصي از وسايل نقليه عمومي هستند.
    
طرح پاركينگ هاي عمومي طبقاتي هوشمند نه تنها در پيرامون محدوده مركزي شهر بلكه در سطوح مراكز منطقه اي، ناحيه اي محله اي و محورهاي تجاري و مراكز خريد (پياده راه ها)، گردشگاه ها و روددره ها، كه محل آنها بر روي نقشه هاي طرح تفضيلي مشخص شده است نيز بايد اجرا شود.
    
ضمن آن كه اين پاركينگ ها هنگامي داراي كارايي لازم و مثبت در شهري مانند تهران خواهند بود كه داراي خصوصيات برنامه ريزي شده و هماهنگ با يكديگر باشد به نحوي كه مثلاً عملكرد آنها، شبكه اي، مرتبط و منسجم، داراي جنبه هدايتگري، هوشمند و با قابليت ارائه اطلاعات لحظه اي به شهروندان باشند به همين خاطر بايد حتماً در چارچوب يك برنامه بالاسري و در خدمت اهداف شهرسازي و ترافيكي شهر تهران عمل كنند. بنابراين توصيه مي شود شهرداري تهران حتي المقدور از ساخت پاركينگ هاي طبقاتي بي هدف و بدون برنامه در داخل محدوده ها و پهنه هاي مركزي و منطقه اي و ... شهر اجتناب كند. زيرا پاركينگ طبقاتي مكاني است كه در آنجا سفر با اتومبيل هاي شخصي به اتمام رسيده است و ادامه سفر از طريق وسايل حمل ونقل عمومي انجام خواهد شد. حال اگر اين مكان ها در داخل محدوده ترافيك شهر تهران قرار گيرند در حقيقت قسمت دوم و اصلي سفر شهري كه در حقيقت سفر با وسايل حمل ونقل شهري خواهد بود از اين چرخه حذف مي شود و استفاده كامل از اتومبيل هاي شخصي از مبدأ تا مقصد كه موجبات بحران ترافيكي تهران شده است با روند تصاعدي ادامه خواهد يافت.
    
پاركينگ هاي طبقاتي در صورت كاربرد مناسب آن نقش بسيار مهمي در توسعه پايدار، ارتقا كيفيت محيط زيست، افزايش استاندارد زندگي شهري و گسترش وسايل حمل ونقل عمومي انسان گرا بازي خواهند كرد و علت اصلي آن نيز توجه و تأثير آن در كاهش نقش خودروهاي شخصي در گردونه ترافيك خيابان هاي تهران است.
    
در كنار تمام اين موارد جانمايي و مكان يابي پاركينگ هاي طبقاتي را بايد در قالب يك طرح موضوعي در تمام محورهاي اصلي شهر تهران كه به پهنه مركزي شهر منتهي مي شوند مطالعه و به اجرا گذارد. اين طرح براي ساير مراكز شهري، منطقه اي، ناحيه اي و مراكز خريد براي عابرين پياده در تهران و براي ساير كلانشهرها و ديگر شهرهاي ايران نيز قابل الگوبرداري است. بديهي است مشاركت بخش خصوصي و سرمايه گذاران در ساخت پاركينگ هاي طبقاتي در چارچوب هدايت اين طرح قابليت هاي لازم را براي دستيابي به اهداف توسعه پايدار فراهم مي سازد.
    
    
    
بهزاد گروگان
    
روزنامه ايران، شماره 3668 به تاريخ 2/4/86، صفحه 16 (شهري)

کلمات مرتبط

 


 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

خبرنامه

آدرس ایمیل خود را در کادر زیر وارد نمایید تا از آخرین اخبار تارنمای روستا شهر مطلع شوید.

تماس با ما

اطلاعات تماس تیم مدیریت تارنمای روستاشهر

  • شماره تماس : 09125518462

 

 

روستا شهر به روایت آمار

کاربران
42
مطالب
402
نمایش تعداد مطالب
737553
شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی موضوعات برنامه ریزی شهری مركز شهر جاي پاركينگ هاي طبقاتي نيست
Web Analytics