منطقه ­بندي عملكردهاي شهري شهر یزد

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

منطقه ­بندي عملكردهاي شهري در یزد را در بخش های مختلف و انواع آن را از اینجا بخوانید

 

1- مناطق تاريخي

شهر يزد داراي يك منطقه تاريخي مركزي و مناطق تاريخي پيراموني مجاور است. خط محدوده تاريخي مركزي شهر توسط سازمان ميراث فرهنگي استان تعيين و در نقشه ضميمه پيوست مشخص شده است. در مطالعات طرح­هاي تفصيلي حريم ساخت و ساز و ديد و منظر تاريخي مركزي شهر تعيين و ضوابط مربوطه تهيه و ملاك عمل قرار خواهد گرفت.

خط محدوده پيشنهادي مناطق تاريخي پيراموني توسط سازمان ميراث فرهنگي ارائه شده است. (نقشه ضميمه پيوست) تا زمان تدقيق خط محدوده مزبور در مطالعات تفصيلي در پهنه مناطق مزبور و سطوح مزارع و باغات هم­پيوند آن ضوابط و معيارهاي تدوين شده مربوطه جاري خواهد بود.

الف- منطقه تاريخي مركزي يزد: هر گونه «مداخله» در داخل محدوده منطقه تاريخي مركزي شهر يزد منوط به انجام مطالعات طرح ساختاري ناحيه مداخله (Action Area) است.

تبصره- «مداخله» شامل طرح و برنامه­ هاي سازماندهي، بهسازي و نوسازي است كه در پهنه محلات و اراضي محدوده انجام شده و منجر به تثبيت، تقويت، تغيير و نوسازي ساختارهاي تاريخي و موجود و معابر و مجموعه­اي از ابنيه مي­گردد.

ب- ضوابط و مقررات و دستورالعمل- تا زمان انجام مطالعات طرح ساختاري نواحي در محدوده منطقه تاريخي مركزي شهر يزد و ارائه الگوهاي مناسب نوسازي فضاها و واحدهاي مسكوني منطقه، سازمان ميراث فرهنگي موظف به ارائه ضوابط و مقررات و دستورالعمل­هاي موردنياز است، افزودن الحاقات و نوسازي فضاهاي عمومي و واحدهاي مسكوني در منطقه است كه پس از تصويب در كميسيون ماده پنج ملاك عمل خواهد بود.

ج- كنترل و هدايت- شهرداري منطقه تاريخي وظيفه كنترل و هدايت اقدامات كالبدي شامل حفاظت، مرمت و ساخت و سازها، عمليات نصب زيرساختهاي شهري براساس ضوابط و معيارهاي مصوب و ارائه خدمات شهري را به عهده دارد.

د- منطقه تاريخي پيراموني- اين منطقه شامل روستاها و مجموعه­هاي زيست و فعاليت تاريخي مرتبط با منطقه تاريخي مركزي است، كه بوسيله مسير ارتباطي تاريخي با آن متصل بوده است. هرگونه «مداخله» در محدوده منطقه مزبور و مسير ارتباطي تاريخي (نقشه مربوطه) منوط به تهيه طرح تفصيلي است. اين روستاها به لحاظ مناسبات بين توليد متكي بر فلاحت و باغداري بوده و بعضاً به حيات خود ادامه مي­دهند، محدوده يكپارچه باغات و مزارع مرتبط با بافت مسكوني بخش جدايي ناپذير از عملكرد و هدايت منطقه محسوب شده و بعنوان باغات و مزارع هم­پيوند منطقه تاريخي پيراموني شناخته مي­شوند.

هـ- باغات و مزارع هم­پيوند منطقه تاريخي پيراموني- شامل پهنه يكپارچه اراضي، مزارع و باغات اطراف روستاها و مجموعه­هاي مسكوني داراي سابقه تاريخي هستند كه داير و يا قابل احياء مي­باشند. در محدوده منطقه تاريخي پيراموني، مسير ارتباطي تاريخي و باغات و مزارع هم­پيوند طرح تفصيلي قبلي ملاك عمل نبوده و هرگونه «مداخله» در آن پس از تهيه طرح تفصيلي مجاز خواهد بود.

تبصره- مرمت و نوسازي بناهاي موجود در منطقه تاريخي پيراموني براساس دستورالعمل و ضوابط و مقررات مصوب بلامانع است.

و- ساختارهاي تاريخي مناطق- محورهاي شناسايي شده ارتباطي مناطق تاريخي پيراموني و مركزي شهر يزد بر ساختارهاي تاريخي مجموعه­هاي مزبور انطباق داشته و عموماً داراي ارزش حفظ و نگهداري و احياء مي­باشند تا زمان تهيه طرح تفصيلي محدوده­هاي مزبور هرگونه ساخت و ساز در حريم محورهاي مزبور به عمق دو پلاك از طرفين مجاز نمي­باشد. محل تلاقي اين محورها و شبكه­هاي جديد شهري موقعيت استقرار مبدل­هاي محلات و نواحي شهري تعريف شده است.

2- مناطق و مراكز عملكردهاي شهري

محور و مراكز ثقل فعاليت و ارائه خدمات مقياس­هاي مختلف شهري (محله­اي، ناحيه­اي، منطقه­اي و شهري) در موقعيت­هاي متفاوت را در بر مي­گيرند و با ميزان حضور و مراجعه و رفع نيازمنديهاي مختلف شهري ساكنان از ساير پهنه­هاي شهري مجزا و متفاوت هستند. به منظور ساماندهي و تمركزهاي فضايي موردنياز و كسب جايگاه و هويت متناسب نيازمند برنامه­ريزي منجر به طراحي موضعيت و پالايش تدريجي مي­باشند. پيشنهادات كلي و كلان طرح جامع در اين مورد بر ويژگي­ها و تعاريف و برنامه­هاي ذيل تأكيد مي­نمايد.

الف- مراكز اصلي شهر- از دو مجموعه متمركز خدمات مقياس­هاي مختلف شهري اعم از اداري، تجاري و خدماتي و نيز صحن و فضاهاي صرف اوقات فراغت تشكيل شده است. اول مركز سنتي و تاريخي شهر واقع در پهنه تاريخي مركزي، دوم مركز جديد و در حال شكل­گيري حد فاصل ميدان امام حسين ايستگاه راه­آهن و بلوار دانشجو بر روي اراضي موقوفه حاج ابوالقاسم رشتي.

مركز يا پهنه تاريخي و سنتي داراي دو دسته ساختارهاي بي رونق تاريخي و محورهاي نابسمان و فعال جديد شهري است كه ساماندهي و پالايش و احياء آنها در دستور برنامه مطالعات طرح ساختاري ناحيه تاريخي شهر يزد قرار دارد.

مركز جديد شهري برحسب ساخت و سازهاي اخير بناهاي اداري و حكومتي در محدوده املاك وقفي حاج ابوالقاسم رشتي در جوار بلوار دانشجو حد فاصل ميدان امام حسين تا قاسم­آباد شكل گرفته است و بعد ايستگاه راه­آهن و ترمينال اتوبسهاي بين شهري و موقعيت ويژه جغرافيايي شرايط مناسب شكل­گيري مركز جديد شهري را فراهم ساخته به منظور شكل­گيري يك مرز جديد شهري تعريف كاربري­هاي بهينه و طراحي شهري محدوده مزبور بايد انجام شود.

ب- مراكز مبدل­هاي شهري- مفصل ارتباطات برون و درون شهري و حد فاصل فضاها و عملكردهاي حاشيه­اي و مركزي شهري است. نقش و عملكرد ويژه اين مراكز ارائه خدمات راهكناري و جهانگردي و تجزيه و تبديل ترافيك و حمل و نقل درون شهري در كنار خدمات موقعيت خاص منطقه­اي آنهاست. در دو موقعيت محورهاي ورودي شمالي و جنوبي شهر پيش­بيني و جانمايي شده­اند. (نقش ضميم پيوست)

پهنه اول، مبدل ورودي شمال شهر، حد فاصل بلوار بهمن و ادامه آن شمال باغ دولت­آباد و اراضي حد فاصل بلوار شهيد پاك­نژاد و خيابان انقلاب.

پهنه دوم، مبدل ورودي جنوب شهر، اراضي حول تقاطع بلوار دانشجو و آيت اله كاشاني طرح­هاي تفصيلي در مواضع مشخص شده فوق و با مضمون طراحي شهري در دستور برنامه­ريزي پهنه­هاي مزبور قرار دارد.

ج- مراكز مبدل­هاي محلي و ناحيه­اي- اين برنامه طراحي شهري پهنه­هاي مؤثر و همجوار موقعيت تلاقي ساختارهاي تاريخي مركزي و محورهاي جديد شهري را مورد هدف قرار مي­دهد. اين موقعيت­ها عمدتاً داراي شرايطي هستند كه تداوم محور تاريخي بر مناطق تاريخي پيراموني همجوار مي­رسند و واحد نقش مفصيلي بين ساختارهاي تاريخي و ساختارهاي جديد شهري هستند و داراي ظرفيت استقرار خدمات و عملكردهاي پيوند دهنده الگوهاي فرهنگي و زمين قديم و جديد و تركيب و تأمين نيازمنديهاي هر دو ساختار و هويت بخشي به محورها فضاهاي شهري­اند.

3- منطقه عملكردي مسكوني

الف- كاربري­هاي مجاز در منطقه مسكوني و شرايط استقرار

- استقرار واحدهاي مسكوني

در منطقه مسكوني در هر قطعه زمين استقرار يك و يا چند واحد مسكوني با تراكم پايه بلامانع است. چنانچه زميني با توجه به ويژگي­هاي خود (مساحت و غيره) بتواند تراكم ساختماني بيشتري را اختيار نمايد بايد بخشي از اضافه ارزش بدست آمده از اين طريق را براي عمران شهر در اختيار صندوق عمران شهر قرار دهد.

- ديگر عملكردهاي مجاز به استقرار در منطقه عملكردهاي مسكوني

در اين اراضي به جز واحدهاي مسكوني ساير استفاده­ها به اين شرح مجاز مي­باشد.

  • · احداث تأسيسات آموزشي در سطح مهد كودك، كودكستان و دبستان طبق ضوابط و مشخصات داده شده در طرح.
  • · احداث درمانگاه و مركز بهداشت طبق ضوابط و مشخصات داده شده در طرح.
  • · احداث تأسيسات رفاهي در سطح شيرخوارگاه و مركز مشاوره و رفاه خانواده طبق ضوابط و مشخصات داده شده در طرح.
  • · احداث واحدهاي مربوط به مشاغل خانگي مانند مطب پزشك، آرايشگاه، دوزندگي، تدريس خصوصي، كارگاه صنايع دستي و موارد مشابه.
  • · احداث زمين­هاي بازي و پارك كودك، مشروط بر اينكه دسترسي­هاي آن از معابر اصلي و عبوري نباد.

تبصره 1 : در كليه موارد فوق، كه استفاده­هاي مجاز، غير از مسكن، انجام مي­گيرد، سطح فضاي باز در هر يك از پلاكها مي­بايستي برابر ضوابط حوزه مسكوني يا ضوابط آن نوع استفاده موردنظر از اراضي، هر كدام بيشتر است، رعايت گردد.

تبصره 2 : در كليه مواردي كه بر حوزه اراضي مسكوني استفاده­هاي مجاز به مسكن انجام مي­پذيرد، سطح زيربنايي و سطح اشغال زمين در هر يك از پلاكها مي­بايستي برابر ضوابط حوزه مسكوني يا ضوابط آن نوع استفاده موردنظر از اراضي، هر كدام كه كمتر است، رعايت نگردد.

تبصره 3 : سطح زيربناي واحدهاي مربوط به مشاغل خانگي حداكثر 10 درصد و حداكثر معادل 30 مترمربع، بديهي است همه اين واحدها مشمول پرداخت عوارض ويژه تجاري با توافق شهرداري خواهد شد.

تبصره 4 : در مواردي كه واحدهاي مربوط به مشاغل خانگي در حوزه اراضي مسكوني و به صورت مشترك احداث مي­شود، بايستي فضاهاي مسكوني داراي دسترسي مستقيم به معابر باشند.

تبصره 5 : انواع كارگاههاي مجاز و صنايع خانگي (براساس ضوابط سازمان محيط زيست) در پيوست شماره (2) منعكس گرديده است.

تبصره 6 : چنانچه ملكي در منطقه مسكوني قرار داشته و مساحت آن بر اثر اصلاح مسير يا تعريض معبر، كمتر از 50 مترمربع و عمق آن بيشتر از 3 متر باشد، مشروط بر اينكه داراي سند ثبتي ششدانگ بوده و تاريخ صدور آن قبل از تصويب طرح باشد. در ازاي خسارت وارده مي­تواند به احداث يك واحد تجاري مبادرت نمايد و اين واحد نيز مي­تواند فقط به خدمات محله­اي از قبيل خواربارفروشي، سبزي فروشي، فروش لوازم التحرير، نانوايي و ... اختصاص يابد.

تبصره 7 : چنانچه ملكي در منطقه مسكوني در اجاره يكي از ادرات يا سازمانهاي دولتي قرار داشته باشد پس از فسخ قرارداد و تخليه ملك مذكور داراي كاربري­هاي منطقه مسكوني مي­گردد.

- استقرار عملكردهاي انتفاعي محله­اي و ناحيه­اي

چنانچه ملكي در منطقه مسكوني داراي شرايط تملك سهل­تري نسبت به اراضي تعيين شده براي كاربري­هاي خدماتي غيرانتفاعي باشد مانند كودكستانها و دبستانها و فضاي سبز كودكانف در صورت تأمين دسترسي و پاركينگ­هاي موردنياز با تصويب كميسيون ماده پنج تغيير كاربري آن به خدمات انتفاعي در سطح محله­اي و ناحيه­اي با رعايت ضوابط همجواري معابر به شرح زير بلامانع است.

-        در جوار معابر جمع­كننده

-        در جوار معابر دسترسي به واحدهاي مسكوني بن­باز، به شرط آنكه عرض آنها 10 متر يا بيشتر باشد.

-        در جوار معابر بن­بست دسترسي به واحدهاي مسكوني تا عمق (فاصله از ابتداي معبر) 50 متر براي معابر 10 متري، 75 متر در جوار معابر 12 متري 100 متر در جوار معابر 15 متري به بالا.

ب- كاربري­هاي غيرمجاز

- در اين منطقه ايجاد عملكردهاي تجاري شهري، صنايع غيرخانگي، دامداري، مرغداري و موارد مشابه و نيز كاربري­هاي خدماتي شهري و ساير كاربري­ها به جز كاربري­هاي مجاز ممنوع مي­باشند.

4- منطقه عملكردهاي محله­اي

شامل پهنه­هاي پيشنهادي براي استقرار خدمات و عملكردها و فضاهاي عمومي مقياس محلي است. اين پهنه­ها موقعيت تقريبي و اصلي پيشنهادي را مشخص نموده­اند. سطوح و فضاهاي همجوار اين پهنه­ها كه داراي خصوصيات يكسان با محدوده تعيين شده هستند قابل افزايش به منطقه مزبور مي­باشند. (نقشه مربوطه) در اين منطقه استقرار عملكردهاي زير بلامانع است.

5- منطقه عملكردهاي ناحيه­اي

شامل پهنه­هاي پيشنهادي براي استقرار خدمات عملكردها و فضاهاي عمومي مقياس ناحيه است. اين پهنه در اعماق متغير و در مجاورت محورهاي شرياني فرعي (جمع و پخش­كننده­هاي اصلي نواحي) پيش­بيني شده است.

6- منطقه عملكردهاي منطقه­اي

شامل پهنه­هاي پيشنهادي براي استقرار خدمات و عملكردها و فضاهاي عمومي مقياس منطقه است. اين پهنه در اعمال متغير و در مجاورت محورهاي شرياني­هاي فرعي شهري پيش­بيني شده است.

مقررات اين منطقه مشابه عملكردهاي ناحيه با جايگزيني عملكردهاي منطقه­اي به جاي ناحيه­اي است.

تبصره : در صورت نياز عملكردهاي ناحيه­اي نيز در اين منطقه مي­توانند مسقر شوند.

7- منطقه عملكردهاي شهري

به دو دسته خدمات كلان و تثبيت شده شهري و پهنه­هاي سيال مناطق تقسيم مي­گردند.

الف- منطقه خدمات كلان شهري- اين منطقه در چهار موقعيت جداگانه جنوبي و غربي شهر يزد پيش­بيني شده­اند. استقرار عملكردهاي تعريف شده كلان در منطقه مزبور پس از تدقيق تركيب انواع خدمات و تهيه طرح و برنامه­هاي تفصيلي بلامانع خواهد بود. ويژگي­هاي هر يك از مناطق به شرح زير است:

- منطقه جنوب شرقي- اراضي شرقي خيابانهاي شهيد دشتي و آيت­اله كاشاني و مهدي­آباد در وضع موجود داراي پارك صنعتي و ميدان تره­بار است. خدمات راه كناري، ترمينال­ها، كارگاههاي خدمات اتومبيل، خدمات جهانگردي و انواع عملكردهاي مرتبط با مبدل شهري پايانه­هاي تركيبي تحركات درون استاني و درون شهري، پايانه­هاي بار به مقصد يزد، اين مجموعه را به يكي از مراكز خدمات رساني عمده ويژه شهر يزد تبديل مي­سازد.

- منطقه جنوب غربي- اراضي حد فاصل جاده شحنه (خضرآباد) و كمربندي جنوبي واقع در خارج از محدوده قانوني در وضع موجود ساختماني جديد پايانه بين شهري شهرداري در آن احداث شده. با توجه به عدم تناسب موقعيت كاربري مزبور براي يكي از پايانه­هاي اصلي شهر يزد تقسيم كاربري آن به پايانه و خدمات گردشگري و حمل و نقل بين شهري بي­ارتباط با شهر يزد مورد توجه قرار گرفته است.

سطوح مزبور عليرغم قرارگيري در خارج از محدوده قانوني به منظور هدايت توسعه آتي شهر يزد ذخيره­اي اراضي براي نمايشگاه و انواع خدمات جانبي گردشگري ارائه مي­گردد.

منطقه محصور بين محورهاي خط آهن و كمربندي جنوبي و پهنه سطوح شهري شاهديه خدمات كلان راهكناري بين شهري، مجموعه­هاي كارگاهي صنايع دستي و خانگي، پايانه­هاي بار و ميادين ميوه و تره­بار.

- منطقه غربي- اراضي در وضع موجود داراي سطوح پراكنده­كاربري­هاي انبار و كارگاههاي تأسيسات كارگاهي و توليدي، پهنه­هاي مسكوني و تعدادي كاربري­هاي خدمات گردشگري است. اراضي مزبور در ارتباط با تثبيت كاربري­هاي انبارهاي شهري به ويژه خدمات مربوط به تحركات هوايي و خدمات جانبي آنها و كارگاههاي توليدي غيرآلودگي ­زا درون شهري قابل استفاده خواهد بود.

نكته نيازمند توجه ويژه طراحي شهري موردنياز محور ورودي شهري از فرودگاه موسوم به جاده فرودگاه است. سازمان فضايي و عملكردهاي مرتبط و فعال شهري فارغ از عملكردهاي پهنه كاربري­هاي كلان و سطوح مسكوني در طرفين محور مزبور تعريف و تدقيق اجرا شود.

ب- مناطق اختصاص يافته به عملكردهاي خاص و تثبيت شده

اين كاربري­ها شامل دو گروه هستند:

گروه يك- كه از نظر مسائل زيست محيطي مجاورت آنها با ساير كاركردهاي شهري بلامانع است مانند دانشگاه، هنرستان، منطقه اداري و ... ضوابط استقرار عملكردها و احداث بنا در اين گروه تابع شرايط طرح تفصيلي خواهد بود.

اين نوع كاربري­ها معمولاً بعلت شرايط ويژه مطلوب موجود شكل مي­گيرند. مثل زمين مناسب و غيره. در صورتي كه بنا به گزارش شهرداري و اعلام عدم نياز سازمان مربوطه و تشخيص كميسيون ماده پنج، به استقرار آن عملكرد در محل تعيين شده نياز نباشد، عملكردهاي پيش­بيني شده براي اراضي مجاور شامل زمين ياد شده خواهد شد.

گروه دو- كه از نظر مسائل زيت محيطي و ديگر عوامل مجاورت آنها با ساير كاركردهاي شهري (و يا محل جايگزيني­شان) تابع شرايط خاص است مانند: پارك شهر، منطقه صنايع سنگين، صنايع سبك و صنايع غير مزاحم و محيط­هاي تاريخي يا طبيعي و حرايم آنها- عملكردهاي كلان شهري در وضع موجود از قبيل استاديوم­هاي ورزشي، پايانه­هاي مسافربري و بيمارستانهاي بزرگ، در اينگونه مناطق تنها استقرار عملكرد پيشنهادي ممكن است.

8- محل استقرار كاربري­هاي پيشنهادي اولويت اول (تعيين شده تا تأمين كاربري)

تمامي كاربري­هاي پيشنهادي طرح تفصيلي موجود، به عنوان اولويت اول جايگزيني كاربري­ها پيشنهاد شده و تا زماني كه در هر محله، ناحيه و بخش­هاي شهري كاربري­هاي مشابه از طريق منطقه­بندي كاربري­ها تأمين نشود (و يا زمانهاي قانوني به انتها برسد) به قوت خود باقي خواهد ماند. پس از تأمين كاربري­ها و به شكل ياد شده، كاربري اين اراضي مشابه منطقه عملكردي كه در آن قرار گرفته­اند، خواهد شد. تمامي مقررات طرح تفصيلي و مصوبات كميسيون ماده پنج در مورد اين اراضي لازم­الاجراست.

9- عملكردهاي مرتبط با پذيرايي و جهانگردي

در اين منطقه عملكردهايي كه در جهت توسعه جهانگردي و پذيرايي مي­باشند استقرار مي­يابند. به جهت بسط صنعت جهانگردي در اين شهر لازم است كه جزئيات نحوه استقرار اين عملكردها در طرح تفصيلي و يا طرح اجرايي مربوط بررسي و اعلام گردد.

در اين منطقه استقرار عملكردهاي زير بلامانع است.

-        استقرار عملكردهاي درجه يك و دو شهري مرتبط با پذيرايي و جهانگردي

-        واحدهاي مسكوني با شرايط عملكردهاي محله­اي و بالاتر

10- اجزاء منطقه استحفاظي شهر (حوزه استحفاظي يا حريم شهر)

در حوزه نفوذ ضوابط طرح شهرستان اعمال مي­شود كه در آخر گزارش به صورت پيوست آورده شده است.

11- منطقه استقرار صنايع و خدمات كارگاهي

با توجه به تعداد زياد اين گروه در شهرهاي مركزي منطقه استقرار صنايع و خدمات كارگاهي براي آنها در نظر گرفته شده است. خدمات كارگاهي مثل كارگاههاي تعميرات وسايل منزل، دوچرخه و موتور سيكلت و موارد مشابه است و صنايع، شامل صنايع غير مزاحم، بدون آلودگي زيستي و دود و صدا و دسترسي است. در اين منطقه استقرار عملكردهاي زير بلامانع است:

-        استقرار صنايع و خدمات كارگاهي با رعايت ضوابط خاص آنها

-        عملكردهاي تجاري و خدماتي انتفاعي محله­اي و ناحيه­اي به شرط واگذاري حق تعيين كاربري براي واريز به صندوق عمران شهر.

-          احداث يك يا چند بناي مسكوني با تراكم پايه و بدون پرداخت عوارض و براي تراكم مجاز بيش از پايه با اهداء حق تعديل تراكم.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

خبرنامه

آدرس ایمیل خود را در کادر زیر وارد نمایید تا از آخرین اخبار تارنمای روستا شهر مطلع شوید.

تماس با ما

اطلاعات تماس تیم مدیریت تارنمای روستاشهر

  • شماره تماس : 09125518462

 

 

روستا شهر به روایت آمار

کاربران
42
مطالب
402
نمایش تعداد مطالب
696913
شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی موضوعات برنامه ریزی شهری منطقه ­بندي عملكردهاي شهري شهر یزد
Web Analytics