شاخص هاي يك شهر شاد

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

شهردار شادترين شهر دنيا توانسته است با بهبود رفاه نسبى، ارتقاى كيفيت زندگى، توسعه حمل و نقل عمومى، ايجاد تفريحات ساده، برپايى برنامه هاى شاد و مفرح و بهبود فضاى سبز، رضايت و خو شبينى را در شهروندان شهرش به وجود آورد

شاخص هاي يك شهر شاد
زندگي شهري و مدرنا مروزي با وجود آخرين و به روزترين فناوري ها توانسته جريان زندگي مردم را نسبت به گذشته بسيار آسان تر كند و سختي هايي را كه مردم در گذشته متحمل مي شدند، از ميان بردارد، اما اين نوع زندگي مشكلي تازهب ا خود آوردها ست كه قبلا چندان قابل پيش بيني نبود؛ افسردگي و نبود شادي. متاسفانه به دليل ساخت غيركارشناسانه شهرهاي بزرگ،ا زب ين رفتن فضاهاي طبيعي و آلودگيب صري، ترافيك خسته كننده، جمعيت و آلودگي صوتي و هوا، زندگي در كلانشهرها بشدت طاقت فرسا شده و شرايط نامطبوع زندگي در شهرهاي شلوغ باعث ايجاد بيماري هاي مختلفي ازجمله افسردگي، اضطراب و اختلال هاي رواني و جسمي شده است. در واقع محيط زندگي روي روحيه فرد و رفتارا وب ا ديگران تاثير مستقيم دارد.ب نابراين داشتن محيطي سالم و بدون آلودگي مي تواند از اهميت بسيار بالايي برخوردار باشد.
به عقيده كارشناسان، محيط زيست شهري خوب م يتواند موجب شادي و ا حساس رضايت مردم از زندگي شان شود. هرچه محيط زيست مناسب تر باشد، مردم شادتر خواهند بود.
قدرت طبيعت و فضاي سبز
طبيعت با آرام سازي ذهن مي تواند خستگي روح و روان راا زب ينب برد.ا نسان وقتي در محيطي زندگي مي كند كه بوستان و فضاهاي سبز داردا ز قوه درك و تشخيص بالايي بهره مند مي شود. مغزا نسانا ندام پيچيده ايا ست كه بعدا ز تولد، بلوغ خود را شروع مي كند وا ين فرآيند به وسيله واكنش نشان دادن به تحريك كننده هاي موجود در محيط اطراف خود (چه منفي و چه مثبت) طي م يشود و در تمام زندگي نيز ادامه مي يابد. مناظر طبيعي و فضاهاي سبز مي توانند در فرد توليدا حساس مثبت و شادي كنند و جلويب يمار يهاي ذهني بسياري را بگيرند،ا ما زندگي شهري يكنواخت مي تواند ذهن را چنان فرسوده كند كه قدرت درستا نديشيدن راا زا وب گيرد. بنابراين هنگام ساخت بناهاي شهري در نظر گرفتن طبيعت و فضاي سبز بسيار مهم است.
داشتن فضا و محيط مطلوب در محل كار يا تحصيل  شهروندان باعث مي شود توانايي ذهني فرد بازسازي شده و قدرت تمركزش بالا برود و با كاهشا ضطراب و بيماري هاي روحي و جسمي به عملكرد بهتري برسد.
قدرت بازي و ورزش
بازي و ورزشن قش مهمي در توسعه عملكرد صحيح كودكان و بزرگسالان دارد. بازي، تواناي يهايا ستدلال كودكان را بالا برده و قدرت تفكرشان را بهبود م يبخشد. بعدها در بزرگسالي ورزش جاي بازي را م يگيرد و به وسيله حركات فيزيكي توانايي مغز حفظ م يشود و حتي افزايش م ييابد،ا ما مردم شهرهايي كه به دليل جمعيت زياد، فضاي سبز مناسب مانند پارك براي بازي و ورزش ندارند بزودي بها نواعا ختلا لهاي رواني و جسمي مبتلا م يشوند.
فضاهاي سبز وسيع مردم را به ورزش كردن تشويق كرده و تاثير مثبت و خوبي روي ذهن آنها و كيفيت زندگ يشان م يگذارد. مسئولان شهرسازي بايد فضاهاييا يجاد كنند تا افراد ك مدرآمد كه توانايي پرداخت هزين ههايب اشگا ههاي ورزشي را ندارند نيز بتوانند از آنها بهره ببرند.
آلودگي بصري
آلودگيب صري معمولاب راثرت غييرات منفي در محيط زندگي مردم به وجود م يآيد. نصب بيلبوردهاي تبليغاتي، قرار دادن سطل زبال ههاي روباز، سي مهايب رق، ساخت ساختمانهاي چند طبقه با كمترين نماي زيبا و وجود خودروهاى ب ىشمار در خيابا نها، فضاي شهر و محل زندگي مردم را چنان آلوده مي كند كه تاثير منفي آن روي روح و روانا فراد در مدتي كوتاه خود را نشان م يدهد. بنابراين باا ستفادها ز كارشناسان مجرب شهرسازي بايد نماي شهر را تا آنجا كه م يتوان زيبا ساخت،
به گون هاي كه مردمب ا ديدن مناظر شهريا طراف خودا حساس آرامش كنند. به طور مثال برخيا قدامات مانند كم كردن تابلوهاي تبليغاتي در گوشه و كنار خيابا نها و فروشگا هها م يتواند تا حدي از آلودگي بصري بكاهد.
اينا قداميا ست كه درب وئنوس آيرس، پايتخت آرژانتين انجام شد. چند سال پيش در آرژانتينب ه منظور مبارزهب ا آلودگ يهايب صري حدود 40 هزار تابلوي تبليغاتي جم عآوري شد.
همچنين ساختما نهاي قديمي برا ثر گذشت زمان كثيف شده ون ماي زشتي پيدا م يكنند. صاحبانا ين ساختما نهاب ايد به بازسازي نماي ساختمانشان تشويق شوند و حتي م يتوان از تزئينات گياهي  مانند گياهان رونده  براي زيباسازي آنها استفاده كرد. بعضي مواقع هم برخي ساختما نها بدون سكنه رها شده و به مرور پر از آشغال م يشود بايد به وضع اين ساختما نها نيز رسيدگي كرد.
باا ستفادها ز هنر معماران، مجسم هسازان و نقا شها م يتوان بناها و مجسم ههاي زيبايي ساخت و تصاوير زيبا و چشمنوازي روي ديوارهاي شهر پديد آورد.


راز شادترين شهر دنيا
بوگوتا پايتخت كلمبيا نمونه منحصر به فردي از شهري زيباست كه مردماني شاد دارد. سالها پيش اين شهر بسيار كثيف و آلودهب ودب ه طوري  كه ترافيك خف هكننده آن، مردم را چنان عصبي كرده بود كه نم يتوانستند احساس خوبي نسبت به خود و اطرافيانشان داشته باشند. جرم و جنايت هم نرخ بالايي داشت. شهردار سابقا ين شهر تصميم گرفت چهرها ين شهر را به طورا ساسي تغيير دهد. او قصد نداشت به جنگ جرم و جنايت برود بلكه بيشتر بودجه در دسترس خود را صرف بهبود كيفيت شهر كرد. او معتقد بود كه مردم از ساد هترين تفريحات خود مانند پياده روي در خيابان، نشستن دور هم در فضاهاي عمومي نيز محروم شد هاند و كودكانا ز ترس تردد پرسرعت خودروها و نبود فضاي مناسب بازي كمتر در فضاي بيرونا ز خانه ديده م يشوند. بنابراين سياس تهاي جامعي براي محدود كردن تردد خودروها ترتيب داد و روي سيستم حمل و نقل عمومي تاكيد كرد و آن را توسعه داد. مردم با وجود چنين سيستم حمل و نقل قوي، كمتر با خودروهاي شخصي تردد م يكردند.
سپسب ا ساختب وستا نهاي متعدد و مسيرهاي دوچرخ هسواري و فضاهاي تجمع عمومي، چهره دودزده و خف هكننده شهر را تصمي مگيري « اقتصاد شادي » تغيير داد. در واقعا و براساس م يكرد. او معتقد بود مردم با زندگي در چنين محيطي بيشتر از
داشتن درآمد بالا م يتوانند شاد باشند.
كارشناسان معتقدند چند عامل در يك محيط زيست به رفاه شخصي منجر م يشود؛ا ولين و مه مترين عامل،ا حساس امنيتي است كه در يك محيط زندگي، مردم به آن نياز دارند.
اينا منيت بيشتر مواقع باا رتباط و تعامل مناسبا جتماعي به وجود م يآيد. بنابراين شهردار با ساخت مسيرهاي طولاني مخصوص پياد هروي توانست مكاني براي رفت و آمد ب يدغدغه مردم به وجود آورد. علاوه بر آن، هر يكشنبه حدود 120 كيلومترا ز بزرگرا ههايا صلي شهر را مدت هفت ساعت م يبست وا جازه تردد هيچ خودرويي را نم يداد. درا ين روز فقط افراد پياده،ا سكيت بازها و دوچرخ هسوارها م يتوانستند درا ين بزرگرا هها رفت و آمد كنند.ا ز طرفي هنرمندان، موسيقيدا نها، مربيانا يروبيك و يوگا درا ين روزب رنام ههاي مختلفي در فضاي باز اجرا م يكردند و عابران پياده م يتوانستند از اين برنام هها استفاده كنند. باا ين كار هفت هاي يكبار مردم كنار يكديگر جمع شده و از ارتباط با يكديگر احساس شادي م يكردند. بنا به گفته روا نشناسان و محققان،ا گرچه درآمد خوب و عالي به خودي خود نم يتواند شادي بخش باشد، اما ممكن است آن عدها زا فراد با درآمد كم را دچار خودكم بيني و حقارت كند و آنها دچارا فسردگي شوند. شهردار برايا ز بين بردنا ين احساسب ينا قشار كم درآمد شهر، كنسر تها و نماي شهاي آتش بازي رايگان ترتيب داد تا برنام ههاي شاد يبخش به طور مساوي درا ختيارا فراد غني و فقير قرار گيرد.ا ز طرفي 300 كيلومتر از بزرگرا ههاي مخصوص به دوچرخ هسواري را به يكديگر متصل كرد تا مردمي كه توانايي خريد خودرو ندارند بتوانند با امنيت و خيال آسوده به وسيله دوچرخ ههاي خود تردد كنند و باا ين كار علاوه برا ي نكها ز نظر جسمي سلامت بهتري نصيبشان م يشد، بلكه به سال مسازي هوا نيز كمك م يكرد.
معتقدا ست كه مردم در مواجههب ا « اقتصاد شادي » ترافيك وا حتمال دير رسيدن به مكان دلخواهشان دچار اضطراب شده و واكن شهاي خصومتي و تهاجمي بسياري از خود نشان م يدهند و سيستم حمل و نقل مناسب اين شهر از اين نوعا ضطراب كاست. شهردار حدود صد هزارا صله درخت نيز در شهر كاشت. نتايج كارهاي او، بالا رفتن سطح رضايت مردم و خو شبيني آنها نسبت به يكديگر را موجب شد. مردم حتيا زا قشار ك مدرآمد به خود و شهرشانا فتخار م يكردند
و تعاملات مناسبا جتماعي ميان آنهاا فزايش يافت. طبق تحقيقات كارشناسان شهر مشخص شد ميزان قتل و جرائم مختلف به مقدار زيادي كاهش يافت.
حتي شهردار باا يجاد فضاهاي زيباي شهري تلاش كرد طرز تفكر منفي مردم نسبت به هواي باراني شهرشان تغيير كند و به اين ترتيب از افسردگ يها كاست.
اقداماتي كه شهردار سابق در اين شهر انجام داد همچنان پابرجاست و بوگوتاا ز شهريا فسرده به يكيا ز شادترين شهرهاي دنيا تبديل شد.

مترجم: ناديا زكالوند /Depts.washington


 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

خبرنامه

آدرس ایمیل خود را در کادر زیر وارد نمایید تا از آخرین اخبار تارنمای روستا شهر مطلع شوید.

تماس با ما

اطلاعات تماس تیم مدیریت تارنمای روستاشهر

  • شماره تماس : 09125518462

 

 

روستا شهر به روایت آمار

کاربران
42
مطالب
402
نمایش تعداد مطالب
739634
شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی دانلود داده و اطلاعات شاخص هاي يك شهر شاد
Web Analytics