اولین کنفرانس ملی نقش علوم جغرافیا در پیشبرد اهداف افق چشم انداز 1404

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

به گزارش روستا شهر، اولین کنفرانس ملی نقش علوم جغرافیا در پیشبرد اهداف افق چشم انداز 1404 در 12 اسفند 1394 برگزار می شود

 
تاریخ برگزاری همایش: 12 اسفند ماه 94

آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 15 بهمن ماه 94

آخرین مهلت ثبت نام در همایش : حداکثر 7 روز پس از پذیرش مقاله

محور ویژه

جایگاه علوم جغرافیا و علوم طبیعی در برنامه های توسعه کشور و اهداف چشم انداز افق 1404

جغرافیا ، علوم محیطی ؛آمایش سرزمین، توسعه پایدار و اقتصاد مقامتی

باید و نباید های ،دلایل و پیامدهای ، استفاده و عدم استفاده سازمانهای اجرایی از مباحث علمی و کاربردی صاحب نظران و دانش پژوهان علوم جغرافیا و علوم طبیعی

محور ها اصلی:

الف) ژئومورفولوژی و نقش آن در پیشبرد اهداف اهداف چشم انداز ۱۴۰۴

 • ژئومورفولوژی مناطق کوهستانی ایران و توسعه پایدار محیطی
 • ژئومورفولوژی مناطق جلگه ایی ایران و توسعه پایدار محیطی و انسانی
 • ژئومورفولوژی دشت و کویری ایران و توسعه پایدار زیستی

ب) اقلیم و نقش آن در پیشبرد اهداف اهداف چشم انداز ۱۴۰۴

 • پارامتر دما و توسعه پایداری محیطی و زیستی در ایران
 • پراکندگی پارامتر بارشی در ایران و توسعه پایدار محیطی و انسانی
 • نقش پارامترفشار (باد) در توسعه پایدار محیطی
 • لایه ازن و توسعه انسانی محلی ملی و بین المللی
 • وارونگی دما و توسعه پایدار مناطق زیست انسانی
 • خشکسالی و توسعه پایدار
 • گرمایش جهانی و تغییرات اقلیمی

ج) جغرافیای آبها وهیدرولوژی

 • پراکندگی آبهای سطحی ایران و توسعه پایدارمحیط طبیعی و انسانی
 • آبهای زیزمینی ایران و توسعه پایدارزیستی
 • اقیانوس ها و دریاها ودریاچه ها توسعه پایدار محلی منطقه ای و ملی
 • سد سازی توسعه(قوت) یا تخریب(ضعف)
 • انتقال آب از مناطق برخوردار به مناطق محروم طبیعی(فرصت یا تهدید)
 • تالاب ها مانداب های ایران پتانسیل یا چالش محیطی

د) جغرافیای خاکها و کشاورزی و توسعه پایدار

 • پراکندگی خاکهای ایران و توسعه پایدار
 • تنوع تیپولوژی مناطق جغرافیایی خاک ایران و توسعه پایدار
 • حفاظت یا فرسایش خاک در ایران ( توسعه یا تخریب)
 • توانمندی جغرافیای خاک های ایران و توسعه پایدار بخش کشاورزی
 • نقش تنوع جغرافیای خاکهای ایران در توسعه صنعت و خدمات و اشتغال
 • مناطق کویر ایران فرصت یا تهدید
 • مناطق بیابان ایران (بیابان زایی یا بیابان زدایی) فرصت یا تهدید
 • کشاورزی آب خاک در ایران
 • تولیدات محصولات کشاورزی (سنتی یا مدرنیزه)
 • توزیع مصولات کشاورزی(واردات یا صادرات)
 • کشاورز واسطه گران و واردات تک محصولی
 • روستا کشاورزی مهاجرت

ه) جغرافیای زیستی،اکوتوریسم و ژئوتوریسم و توسعه پایدار

 • جغرافیای پوشش گیاهی ایران و توسعه پایدار محیط طبیعی زیستی
 • جغرافیای پوشش جانوری و توسعه پایدار زیستی
 • پراکندگی جنگل های ایران (جنگل زایی یا جنگل زدایی)
 • عناصری اقیم ،ژئو وزیست بوم و توسعه پایدار

و)گرایش های تحصیلی علوم طبیعی و گرایش های همکار علوم جغرافیا (هیدرولوژی، اقلیم شناسی، خاکشناسی، محیط زیست، آبخیزداری، کشاورزی، زمین شناسی، منابع طبیعی، مخاطرات طبیعی، مرتع داری و جنگل)

 • جایگاه برنامه ریزی علوم طبیعی دربرنامه های توسعه کشور
 • منابع طبیعی و پایداری محیط
 • آبهای سطحی و زیر زمینی ؛برنامه ریزی ،آلودگی،مصرف بهینه
 • تغییرات اقلیمی ،گرمایش زمین و غذا
 • فرسایش خاک،آلودگی خاک،کشاورزی و اقتصاد کشاورزی
 • محیط زیست،تخریب اکوسیستم وفناپذیری کره زمین
 • مدیریت منابع آبی ، مهار آبهای سطحی ،هدررفت آبهای سطحی،تکنیک های مهار و ذخیره سازی
 • کشاورزی،توسعه اقتصادی ، اقتصاد تک محصولی وابستگی و تحریم وخوکفایی و خوداتکایی کشاورزی اقتصاد مقاومتی
 • زمین شناسی کاربردی ،توسعه صنعتی،رونق صنایع مادر، تحول صنایع تبدیلی ،شکوفایی معدن وصنعت ، کشاورزی و خدمات و اقتصاد مقاومتی
 • منابع طبیعی،فرصت ،تهدید ،بهربرداری بهینه ،حفاظت ،آینده نگری
 • مخاطرات طبیعی،پیشگیری،مقابله ،مدیریت بحران،بارهزینه مادی و انسانی
 • مراتع،دامپروری،تخریب ،مدیریت و بهره برداری بهینه ،توسعه اقتصاد دامداری
 • جنگل ، حفاظت (مدیریت استراتژیک، اکسیژن ، تنفس ، توسعه صنعت، زیست، ،سر زندگی )تخریب (دی اکسید کربن،آلودگی هوا ،فرسایش خاک،فقر خاک کشاورزی،زندگی همراه درد و رنج)
 • مدیریت جنگل ها و مراتع

 

اعضای کمیته علمی و داوران (ترتیب اسامی اعضای محترم کمیته علمی بر اساس زمان رایزنی می باشد):

پروفسور  پرویز  کردوانی(هیات علمی دانشگاه تهران)

پروفسور  کریم  حسین زاده دلیر(هیات علمی دانشگاه تبریز)

دکتر  محمد تقی  رهنمایی(هیات علمی دانشگاه تهران)

دکتر مصطفی تالشی(هیات علمی دانشگاه پیام نور تهران)

دکتر مهرداد محرم زاده(هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی)

دکتر کرامت الله زیاری (هیات علمی دانشگاه تهران)

دکتر اصغر نظریان(هیات علمی دانشگاه خوارزمی تهران)

دکتر ابولفضل مشکینی(هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس تهران)

دکتر غلامعباس عسگری(دانشیار دانشگاه تهران)

دکتر يوسف درويشی (هیات علمی دانشگاه پیام نورمرکز اردبیل)

دكتر فريبا اسفندياري(هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی)

دکتر وکیل حیدری ساربان(هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی)

دکتر رضا قاسمی(دکترای شهرسازی)

دکتر ابراهیم فتائی(هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل)

دکتر حبیب ابراهیم پور(هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی)

دکتر علی اکبر شمسی پور(هیات علمی دانشگاه تهران)

دکتر سید کاظم علوی پناه (هیات علمی دانشگاه تهران)

دکتر مهدی بهروش (مدرس دانشگاه پیام نور مرکز اردبیل)

دکتر عاطفه مهدی (دکتری مدیریت محیط زیست)

دکتر قربان پناهی(مدرس دانشگاه پیام نور مشگین شهر)

دکتر ارسطو یاری حصار(هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی)

دکتر احمد حشمتی(مدرس دانشگاه پیام نور بوئین زهرا)

دکترحسن یزدانی(هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی)

دکترمهدی حسین نژاد(مدیر توسعه و کارآفرینی)

دکتر مهدی پناهیان(هیات علمی دانشگاه پیام نور مرکز اردبیل)

دکتر هومن مسگریان (مدرس دانشگاه آزاد تهران)

دکتر سید محمد تقی قریشی(هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت)

دکتر نصرالله مولایی هشجین(هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت)

دکتر علیرضا سلطانی(مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند)

دکتر اصغر عابدی(هیات علمی دانشگاه ارومیه)

دکتر محسن آقایاری(هیات علمی دانشگاه تبریز)

دکتر آناهیتا سیفی(هیات علمی دانشگاه پیام نور مرکز اردبیل)

دکتر مرضیه موغلی(هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی لارستان)

 دکتر فرنوش جعفری(مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل)

دکتر اسلام پوربشیر(هیات علمی دانشگاه پیام نورمرکز اردبیل)

دکتر مرتضی جعفراوغلی(هیات علمی دانشگاه پیام نورمرکز اردبیل)

دکتر فاطمه جعفرنیا(هیات علمی دانشگاه پیام نورمرکز اردبیل)

دکتر داور صابر (دانشجوی دوره  دکترای جغرافیای فیزیکی، ترکیه- آنکارا)

دکتر صنم عیوض زاده(دانشجوی دوره دکترای مدیریت، ترکیه -آنکارا)

دکتر فاطمه مدنی(دانشجوی دوره دکترای هیدرولوژِی جمهوری آذربایجان باکو)

دکتر زهرا حجازی زاده(هیات علمی دانشگاه خوارزمی تهران)

دکتر ناصر مهردادی(هیات علمی دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران)

مهندس علیرضا حسن پور(کارشناس ارشد اداره کل میراث فرهنگی استان اردبیل)

مهندس محمد عليزاده (کارشناس ارشد گردشگری)

مهندس پوران فتائی(مدرس دانشگاه پیام نور مرکز اردبیل)

مهندس الناز مباشرمقدم (مدرس دانشگاه پیام نور مرکز اردبیل)

مهندس احد قیصر (مدرس دانشگاه پیام نور مرکز اردبیل)

مهندس علی دولتی مهر(مدیر کل هواشناسی استان اردبیل)

مهندس داریوش جهانی(هیات علمی دانشگاه پیام نور)

مهندس مازیار بابایی (مدرس دانشگاه پیام نور)

مهندس عارف شاهی(کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری)

مهندس دلاور معصومی (کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری)

مهندس داود ملک زاده(کارشناس ارشد شیمی آلی)

مهندس عسگر جسارتی(کارشناس ارشد جغرافیای طبیعی)

مهندس عظیم حبیب زاده(کارشناس ارشد جغرافیای روستایی)

مهندس افشین خسروانی فر(کارشناس ارشد مدیریت)

مهندس  بتول وفایی(کارشناس ارشد مدیریت)

مهندس  مسعود حیدروند ارشد(کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری)

معصومه مسعودی فر(کارشناس ارشد روان شناسی محیطی)

امیر رضاپور(مدرس دانشگاه پیام نور)

مهندس علی صفرنژاد(مدرس دانشگاه پیام نور)

مهندس اصغر صفر نژاد(مدرس دانشگاه پیام نور)

مهدیه نخعی خونیکی(دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامه ریزی شهری)

حسن حسینی امینی(مدرس دانشگاه خوارزمی و دانشجو دکترای برنامه ریزی شهری و منطقه ایی)

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

خبرنامه

آدرس ایمیل خود را در کادر زیر وارد نمایید تا از آخرین اخبار تارنمای روستا شهر مطلع شوید.

تماس با ما

اطلاعات تماس تیم مدیریت تارنمای روستاشهر

 • شماره تماس : 09125518462

 

 

روستا شهر به روایت آمار

کاربران
42
مطالب
402
نمایش تعداد مطالب
739607
شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی همایش و کارگاه ها اولین کنفرانس ملی نقش علوم جغرافیا در پیشبرد اهداف افق چشم انداز 1404
Web Analytics