منابع کنکور کارشناسی ارشد علوم جغرافیایی

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

منابع کارشناسی ارشد منابعی که دارای اهمیت بیشتری نسبت به سایر کتاب ها می  باشند. درج نام این منابع دال بر عدم مطالعه سایر منابع نمی باشد

منابع کارشناسی ارشد، منابعی که دارای اهمیت بیشتری نسبت به سایر کتاب ها می  باشند. درج نام این منابع دال بر عدم مطالعه سایر منابع نمی باشد. این منابع با مشورت برخی از اساتید محترم دانشگاه تهیه و تنظیم شده است و احتمال دارد که برخی منابع نیز توسط بعضی از اساتید به آن اضافه شود.
 
زبان تخصصی
 
منبع پیشنهادی
 
1) زبان برای دانشجویان جغرافیای طبیعی ، تالیف دکتر شاپور گودرزی نژاد و مینو عسجدی ، انتشارات سمت
 
2) متون جغرافیای انسانی به زبان انگلیسی ، تالیف مینو عسجدی ، انتشارات دانشگاه پیام نور
 
 
 
جغرافیای شهری
 
1) دیدگاه نو در جغرافیای شهری ، حسین شکوهی ، انتشارات سمت.....فصول مهم آن 1 تا 6 و فصل 11 و 12 مهم می باشد
 2) جغرافیا و شهر شناسی ، تالیف یدالله فرید ، انتشارات دانشگاه تبریز
 3) جغرافیای شهری ایران ، علی اصغر نظریان ، انتشارات دانشگاه پیام نور
4)دیدگاههای نو در برنامه ریزی شهری _ دکتر شکوئی _ سمت (فصول 1تا 6 و 12)
·5)جغرافیا و شهر شناسی _ دکتر فرید_ دانشگاه تبریز .....کلی خوانده شود
6)جغرافیای شهری ایران _ علی اصغر نظریان_ پیام نور
·از شار تا شهر _ سید محسن حبیبی _ دانشگاه تهران
·روابط متفابل شهر و روستا_ رضوانی_ پیام نور
·پویایی شهری ایران _ اضغر نظریان_ ....................بسیار مهم......
 
 
 
برنامه ریزی شهری
 
1) مقدمه ای بر مبانی برنامه ریزی شهری ، تالیف اسماعیل شیعه ، انتشارات دانشکاه علم و صنعت ایران...............بسیار مهم......
 2) برنامه ریزی شهرهای جدید ، تالیف کرامت الله زیاری ، انتشارات سمت...............بسیار مهم......
 3) برنامه ریزی شهری در ایران ، تالیف غلامحسین مجتهدزاده ، انتشارات پیام نور
مبانی و تکنیک های برنامه ریزی شهری؛ کرامت اله زیاری، انتشارات پرهام...............5فصل اول......
·تحلیلی بر ویژگی های برنامه ریزی شهری در ایران _ مشهدی زاده _ علم و صنعت
مشهدی زاده دهاقانی؛تحلیلی از ویژگی های برنامه ریزی شهری در ایران...به صورت کلی خوانده شود
·برنامه ریزی شهری در ایران _ مجتهدزاده _ پیام نور
·شهرنشینی در ایران _ گیتی اعتماد ، فرخ حسامیان _ آگاه
·برنامه ریزی کاربری اراضی _ زیاری _ دانشگاه یزد
·برنامه ریزی کاربری اراضی _ پور محمدی_ سمت
·فرایند بنامه ریزی شهری در ایران _ محمد تقی رهنمایی _ سمت
·مجموعه مباحث شهرسازی _ رهنمایی _ وزارت مسکن و شهرسازی
·شهرسازی معاصر _ اوستروفسکی ترجمه لادن اعتضادی _ مرکز نشر دانشگاهی ، تهران
 
 
مبانی جغرافیای طبیعی
 
1) ژئومورفولوژی ساختمانی ، تالیف فرج الله محمودی ، انتشارات پیام نور
 
2) ژئومورفولوژی دینامیک ، تالیف فرج الله محمودی ، انتشارات پیام نور
 
3) ژئومورفولوژی ایران ، تالیف جمشید جداری عیوضی ، انتشارات پیام نور
 
4) مبانی آب و هوا شناسی ، تالیف محمد رضا کاویانی و بهلول علیجانی، انتشارات سمت
 
5) آب و هوای ایران ، تالیف بهلول علیجانی ، انتشارات پیام نور
 ·مبانی آب و هواشناسی _ بلول علیجانی_ سمت
·آب و هوای ایران _ بهلول علیجانی _ پیام نور
·ژئومورفولوژی ساختمانی _ فرج ا... محمودی _ پیام نور
·ژئو مورفولوژی دینامیک _ محمودی _ پیام نور
·ژئو مورفولوژی ایران _ جداری عیوضی _ پیام نور
 
 
فلسفه جغرافیا
 
1) فلسفه جغرافیا ، تالیف حسین شکوهی ، انتشارات گیتا شناسی
 
2) اندیشه های نو در فلسفه جغرافیا(جلد اول و دوم) ، تالیف حسین شکوهی ، انتشارات گیتا شناسی
 ·فلسفه جغرافیا _ حسین شکوئی _ گیتاشناسی (جلد آبی)
·اندیشه های نودر فلسفه جغرافیا _ حسین شکوئی _ گیتاشناسی (جلد قهوه ای)
·فلسفه جغرافیا _ پور احمد _ دانشگاه تهران
 
 
جغرافیای روستایی
 
1) مبانی جغرافیای روستایی ، تالیف عباس سعیدی ، انتشارات سمت
 
2) جغرافیای کوچ نشینی ، تالیف سید رحیم مشیری ، انتشارات سمت
 
3) مقدمه ای بر جغرافیای روستایی ایران ، تالیف مسعود مهدوی ، انتشارات سمت
 
 
 
برنامه ریزی روستایی و ناحیه ای
 
1) مقدمه ای بر برنامه ریزی توسعه روستایی در ایران ، انتشارات سمت
 2) برنامه ریزی روستایی با تاکید بر ایران ، تالیف محمد حسن مطیعی ، انتشارات قومس
 3) برنامه ریزی ناحیه ای ، تالیف کریم حسین زاده دلیر ، انتشارات سمت
 4) اصول و روشهای برنامه ریزی منطقه ای ، تالیف کرامت الله زیادی ، انتشارات دانشگاه یزد
 ·برنامه ریزی طرح های توسعه روستایی _ محمدرضا رضوانی_ قومس
·مبانی جغرافیای روستایی _ عباس سعیدی _ سمت
·مقدمه ای بر جغرافیای روستایی ایران _ مسعود مهدوی _ سمت
·برنامه ریزی روستایی با تاکید بر ایران _ مطیعی لنگرودی _ دانشگاه مشهد
·اصول و روشهای برنامه ریزی منطقه ای _ معصومی اشکوری_ آگاه
· اصول و روشهای برنامه ریزی منطقه ای _ زیاری _ دانشگاه یزد
·برنامه ریزی ناحیه ای _ حسین زاده دلیر _ سمت
·اصول و روش های برنامه ریزی ناحیه ای _ حسین آسایش _ پیام نور
·اصول و روش های برنامه ریزی روستایی _ حسین آسایش _ پیام نور
·نظریه های توسعه روستایی _ پاپلی یزدی ، ابراهیمی _ سمت
 
 
ژئومورفولوژی
 
1) ژئومورفولوژی ساختمانی ، تالیف فرج الله محمودی ، انتشارات پیام نور
 
2) ژئومورفولوژی دینامیک ، تالیف فرج الله محمودی ، انتشارات پیام نور
 
3) ژئومورفولوژی ایران ، تالیف جمشید جداری عیوضی ، انتشارات پیام نور
 
4) ژئومورفولوژی ایران ، تایف محمود علایی طالقانی ، انتشارات قومس
 
 
 
آب و هوا شناسی
 
1) مبانی آب و هوا شناسی ، تالیف محمد رضا کاویانی و بهلول علیجانی ، انتشارات سمت
 
2) آب و هوای ایران ، تالیف بهلول علیجانی ، انتشارات پیام نور
 
 
 
منابع آب و خاک
 
1) منابع و مسائل آب در ایران (جلد1) ، تالیف پرویز کردوانی ، انتشارات دانشگاه تهران
 
2) منابع و مسائل آب در ایران(آب های شور) (جلد2) ، پرویز کردوانی ، انتشارات قومس
 
3) جغرافیای خاک ها ، تالیف پرویز کردوانی ، انتشارات دانشگاه تهران
 
 
 
منابع جغرافیای انسانی
 
1) مبانی جغرافیای روستایی ، تالیف عباس سعیدی ، انتشارات سمت
 
2) دیدگاه های نو در جغرافیای شهری ، تالیف حسین شکوهی ، انتشارات سمت
 
3) جغرافیای کوچ نشینی ، تالیف سید رحیم مشیری ، انتشارات سمت
 
4) مقدمه ای بر جغرافیای روستایی در ایران ، تالیف مسعود مهدوی ، انتشارات سمت
 
5) جغرافیای شهری ایران ، تالیف علی اصغر نظریان ، انتشارات پیام نور
 
 
 
جغرافیای سیاسی
 
1) مبانی جغرافیای سیاسی ، تالیف دره میر حیدر ، انتشارات سمت
 
2) جغرافیای سیاسی و سیاست جغرافیایی ، تالیف پیروز مجتهد زاده ، انتشارات سمت
 
3) جغرافیای سیاسی ایران ، تالیف محمد رضا حافظ نیا ، انتشارات سمت
 
 
 
جغرافیای جمعیت
 
1) مبانی جغرافیای جمعیت ، ترجمه مسعود مهدوی ، انتشارات قومس
 
2) جغرافیای جمعیت ایران ، تالیف علی اصغر نظری ، انتشارات گیتا شناسی
 
3) جغرافیای جمعیت ایران ، تالیف جعفر جوان ، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد
 

تست

·کتاب پردازش _ جلد 1 و 2 و3 _ ناصر فیروزجایی
·مجموعه سوالات امتحانی کارشناسی ارشد جغرافیا _ جلد 1 و 2 _ داریوش ظفری _ صنوبر

 

 

 

 اگر پیشنهاد یا نظری داشتید یا منابع خاصی داشتید که تمایل داشتید در سایت قرار گرفته و بقیه دوستان نیز بتوانند استفاده کنند؛ با ما در میان بگذارید تا دوستان دیگر نیز بتوانند استفاده کنند

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

همکاران و مدیران تارنما

خبرنامه

آدرس ایمیل خود را در کادر زیر وارد نمایید تا از آخرین اخبار تارنمای روستا شهر مطلع شوید.

تماس با ما

اطلاعات تماس تیم مدیریت تارنمای روستاشهر

  • شماره تماس : 09125518462

 

 

روستا شهر به روایت آمار

کاربران
42
مطالب
402
نمایش تعداد مطالب
700978
شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی کنکور کارشناسی ارشد منابع کنکور کارشناسی ارشد علوم جغرافیایی
Web Analytics