در آمدي بر اقتصاد شهري

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

در آمدي بر اقتصاد شهري که در فصلنامه اقتصاد شهر آمده است را اینجا میخوانید

 

در آمدي بر اقتصاد شهري بهروز هادي زنوز شماره اول فصلنامه اقتصاد شهر-بخش اول

مقدمه :

علماقتصاد شهري به مطالعه ي اقتصادي مناطق شهري مي پردازد . در اين رشته ،‌ازابزارهاي علم اقتصاد براي تجزيه و تحليل مسائل مربوط به مكان يابي بنگاههاو خانوارها در شهر ( كاربري اراضي شهري ) مسكن شهر ، ترابري شهري ،زيرساختها و تسهيلات شهري ، ماليه شهري و فقر و حاشيه نشيني در شهر استفادهمي شود . به عبارت دقيق تر ،‌علم اقتصاد شهري شاخه اي از اقتصاد خرد استكه در آن ساختار فضايي شهر و مكان گزيني خانوارها و موئسسات اقتصادي مطالعهمي شود .

درايران اقتصاد شهري و منطقه اي در دانشكده هاي معماري و شهرسازي و در دورهكارشناسي ارشد رشته هاي برنامه ريزي شهري وطراحي شهري تدريس مي شود . ايندروس در دروه كارشناسي ارشد برخي از رشته هاي مديريت و علوم اجتماعي واقتصاد نيز ارائهمي شود ؛ اما ازآنجا كه دانشجوين اين رشته ها با مباني نظري اقتصاد خرد و ابزارهاي تحليليآن آشنايي كافي ندارند ، در عمل مهارت لازم را براي انجام مطالعات كاربردياقتصاد شهري به دست نمي آورند .

پيشينه تاريخي اقتصاد شهري

آدام اسميت ،‌دركتاب ثروت ملل بحثي با عنوان برآمدن و پيشرفت شهرها بعد از سقوطامپراطوري رم دارد وبه تمايل مالكان براي ساختن بناهاي خود در كنار يكديگرو محصور كردن آنها براي آساني دفاع اشاره كرده است . اما بعد از فروپاشيامپراتوري رم ،مالكان تمايل داشتند در قصرهاي پراكنده اي زندگي كنند كه باقلعه هايي استوار احاطه شده بود و هم چنين در كنار املاك و پيوستگان خودباشند . در آن زمان شهرها

بيشتر محل سكونت تاجران و افزارمندان بود كه در آن ايامدرموقعيت اجتماعي پست قرار داشتند . بعدها شهرنشينان حقوقي را در زمينه يمالكيت خصوصي و آزادي ازدواج دخترشان به دست آوردند . شهرنشينان مردم فقيريبودند كه بايد انواع ماليات را پراخت مي كردند ؛ مهمترين آنها ماليات برفروش ، ماليت عبور از پل و ماليات سرانه بود .وصول ماليات شهرها به صورت يكجا به اهالي شهر واگذار مي شد تا خود آن را جمع آوري كنند و به پادشاه يااراب تحويل دهند آدام اسميت ،‌به طور خلاصه چگونگي شكل گيري شهرهايخودفرمان را در اروپا توضيح داده است . او هم چنين رونق شهرهاي ساحلي را درسايه داد وستد بيان كرده است . پنجاه سال بعد از اسميت ،‌فون تانن به بيانمفاهيم نظري اي پرداخت كه اقتصاد دانان شهري از آن بهره جستند . آلفردمارشالاغلب نويسندگان نئوكلاسيكبا كمال شگفتي با وجود سرعت بالاي شهرنشيني در دوره خود ،‌سخني در موردمناطق شهري به ميان نياورده اند .

مباحثی از اقتصاد شهری

بهروز هادی زنوز شماره فصلنامه اقتصاد شهر ، بهار 1388 بخش دوم

بعداز جنگ جهانی دوم با توجه به رشد سریع تحقیقات اقتصادی و افزایش تدریجیکمیت و کیفیت اطلاعات آماری ، تحقیقات مربوط به مسائل شهری افزایش یافت . در سال 1951 ، کلارک تخمین های خود را درباره تراکم جمعیت در شهرهای مختلفجهان منتشر کرد . یکی از مهم ترین آثار تئوریکی قبل از سال 1964 ، کاروینگو بود . کار وی بخشی از برنامه تحقیقاتی بزرگی به شمار می رفت که درموسسه ی منابع برای آیندهدر دست انجام بود . در این زمینه ، مقاله ی اقتصاد سنجی نیدرکورننیزکه بخشی از برنامه تحقیقاتی شرکت رند در مورد اقتصاد شهری بود ، از جملهآثار درخور یادآوری است . انتشار کتاب آلنسو با عنوان «مکان و کاربری اراضی » ، را می توان نقطه ی آغازین اقتصاد شهری با عنوان رشته ای علمی با بنیاننظری سازگار دانست . بعد از سال 1964 جهان شاهد انفجار کارهای نظری درمورد اقتصاد شهری بوده است . الگوهای نظری ، چهارچوبی سازگار ، وجود میآورند که می توان در قالب آن به مسائل تجربی فکر کرد . افزون بر این ، آثارنظری ، فرضیه های علمی مشخصی را مطرح می کنند که به کمک داده ها می توانآنها را آزمون کرد . نکته ی مهم دیگر این است که کارهای نظری مسائل مفهومینوینی را مطرح می کردند که علاقه ی نظریه پردازان به اقتصاد شهری را هرچند به طور موقت جلب می کرد . در این مورد می توان از علاقه ی اقتصاددانان برجسته ای مانند دیکسیت ، میرلس و سولو به اقتصاد شهری یادکرد . اقتصاد شهری که در دهه های 1960 و 1970 رشد کرد ، از پیشرفت های اقتصاد خرددر دهه های گذشته و ابزارهای غنی تحلیل رفتار مصرف کننده ، بنگاها وبازارها بهره مند شد . می توان گفت زمان تحقیقات نظری درباره اقتصاد شهریتا حدودی حاصل پیشرفت هایی بود که در نظریه اقتصاد خرد در دهه های بعد ازجنگ صورت گرفته بود .

یکنکته ی درخور تأمل در مورد پیشرفتهای مفهومی اقتصاد شهری ، این است کهنظریه ی اقتصاد شهری نیازمند کاربرد ابزارهای نظریه ی اقتصاد خرد در بسترویژه ی فضایی آن است . نکته جالب این است که با آنکه اغلب تحلیل های اقتصادخرد به زبان انگلیسی بود . اما اغلب کارهایی که در زمینه تجلیل فضایی صورتگرفته بود . به زبان آلمانی بود . بنابراین شاهد یک درنگ زمانی در تلفیقاین دو جزء اقتصاد شهری بوده ایم .

مباحثي از اقتصاد شهري ،‌دكتر ارتور اوساليوان بخش اول

شهرها هميشه شومينه تمدن بوده اند ، جايي كه از آنجا ، نور و گرما به بيرون ساطع مي‌شودتئودور پاركر

اقتصادشهري مطالعه انتخابهاي مكاني بنگاهها و خانوارهاست . شاخه هاي ديگر اقتصاد، سرچشمه هاي مكاني تصميم گيري را ناديه انگاشته و فرض راحت و غير واقعبينانه هاي را به كار مي‌برند كه بر طبق آن،‌تمام توليد و مصرف در يك نقطه از مكان انجام مي شود . در مقابل اقتصاد شهري به بررسي موضع كجايي انجامفعاليتهاياقتصادي مي پردازد . در اقتصاد شهري ، يك سرپرست خانوار انتخاب مي كند كهكجا كار كند و در كجا زندگي كند ،‌به همين منوال يك بنگاه به انتخاب محلاحداث كارخانه ، اداره يا فروشگاهيمي پردازد.

تمركزبر تصميمهاي مكان يابي به ما اجازه مي دهد به بررسي اين بپردازيم كه چراشهرها وجود دارند ، چه طور رشد مييابند. چگونه فعاليتهاي مختلف در شهرهاتركيب يافته و به نظم در آ«ده اند و هم چنين به جنبه هاي مكاني مسائل ومشكلات شهري مانند زوال شهري ، آلودگي ،‌تراكم ،‌جرم و جنايت و فقر توجهداشته باشيم .

ابداع و نوآوري در شهرها

شهرهاتفكر خلاق و نوآوري را تسهيل مي كنند يكي از نهاده هاي لازم براي خلاقيت،ارتباطات شخصي بين مردمي است كه داراي علائق و ايده هاي مشترك مي باشد . ارتباطات چهره به چهره موثرترين ابزار انتقال ايده هاي ظريفي است كه بهتوسعه محصولات جديد و فرايند هاي توليد مي انجامد يك شهر فرصتهاي بسياري رابراي مردم جهت تعامل با كساني كه داراي علائق مشترك هستند ،‌فراهم مي آورد، بنابراين باعث ارتقاء تفكر خلاق مي شود از ديد اقتصاد شهري ،‌شهرفرصتهايي را براي انتشار آگاهي و دانش ،‌ايده هاي مشترك مردم ،‌توسعهمحصولات جديد و فناوري هاي توليد فراهم مي آورد .

يادگيري در شهرها

شهرهافرصت هايي را براي آموختن مهارت براي كارگران فراهم مي آورند . سرمايهانساني به شكل دانش و مهارت كسب شده به وسيله نيروي كار به شكل تحصيل رسمي ،تجربه كاري و تعاملات اجتماعي تعريف شده است . يكي از شيوه هاي افزايشسرمايه انساني شما ، يادگيري از راه تقليد و الگوگيري است ؛ چنانچه شخصي رامورد مشاهده قرار دهيد كه وظيقه اش را به نحو كارآ ا»جام مي دهد . ميتوانيد آنچه را كه از وي ياد گرفته ايد در رابطه با وظيفه خود به كار ببريد .

تجارت و توليد در شهرها

شهرهابا تامين مكان تجمع مناسب ،‌امكان تجارت و بازرگاني را براي خريداران وفروشندگان آسان مي كنند . شهرهاي فنقيه اي در هزاره سوم قبل از ميلاد ،اولين شهرهاي تجاري بودند كه به كشتي هاي بادباني سريعي مجهز شدند . فنقيها واسطه هاي ورود به حوزه درياي مديترانه بودند و به تجارت مواد خام،‌موادخوراكي ، منسوجات و جواهرات مي پرداختند آتن نيز در دوران شكوفايي اشدر 500 سال قبل از ميلاد به عنوان مكاني براي تجارت منطقه اي از رونق بهسزاييبرخوردار بود . شهرها بهعنوان مراكز توليد نيز شناخته شده اند زيرا توليد بسياري از كالاها و خدماتدر يك محيط شهري با تراكم بالاتر از راندمان بيشتري برخوردار است . در طولدوره قرون وسطي ،‌شهرهاي انگليسي ،‌پوشاك پشمي را براي صادرات توليد ميكردند . در اين اواخر انقلاب صنعتي سبب ايجاد جهش در فعاليت هاي توليديكارخانه اي شدهو رشد شهرها را سرعت بخشيد . در دهه هاي اخير توليد كالا بهشيوه علمي از اهميت بسياري برخوردار بوده و تحولات عميقي در شهرها را بهدنبال داشته است .

مصرف در شهرها

شهر ها انواعي از كالا و خدمات را براي مصرف كنندگان فراهم مي آورند . آيا تنوع مصرفي بيشتر كه در شهرها وجود دارد . به عنوان يكموضوعاز اهميت برخوردار است؟ در دهه هاي اخير شهرها داراي بيشترين تنوع كالاهايمصرفي مشخص ، رشد بسيار سريع تري داشته اند در ايالات متحده،نواحي كلانشهري كه داراي سريعترين نرخ رشد بوده اند ،‌تعداد بيشتريرستوران و سرانه اجراي زنده برنامه ها هنري داشته اند در مقابل شهرهايي كهداراي امكانات فراواني براي بازي بولينگ و سينما تئاتر بوده اند با نرخكمتري رشد يافته اند . در فرانسه ،‌شهرهايي كه سريعترين رشد را داشته اند،‌آنهايي هستند كه داراي تعداد نسبتا" بالايي رستوران مي باشند

کلمات کلیدی


نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

خبرنامه

آدرس ایمیل خود را در کادر زیر وارد نمایید تا از آخرین اخبار تارنمای روستا شهر مطلع شوید.

تماس با ما

اطلاعات تماس تیم مدیریت تارنمای روستاشهر

  • شماره تماس : 09125518462

 

 

روستا شهر به روایت آمار

کاربران
42
مطالب
402
نمایش تعداد مطالب
791717
شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی موضوعات برنامه ریزی شهری در آمدي بر اقتصاد شهري
Web Analytics