طرح جامع مسکن

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

طرح جامع مسكن حاصل تلاش 24 گروه مطالعاتي است كه مطالعات موضوعي طرح را در سال 1383 انجام دادهاند. اين طرح همچنين متكي به دستاوردهاي مطالعات متعددي است كه در چهار دهه برنامهريزي توسعه بخش مسكن، توسط پژوهشگران و برنامهريزان انجام شده است.

طرح جامع مسكن حاصل تلاش 24 گروه مطالعاتي است كه مطالعات موضوعي طرح را در سال 1383 انجام دادهاند. اين طرح همچنين متكي به دستاوردهاي مطالعات متعددي است كه در چهار دهه برنامهريزي توسعه بخش مسكن، توسط پژوهشگران و برنامهريزان انجام شده است.

مطالعات انجام شده، در سازمان ملي زمين و مسكن و سایر معاونت­های وزارت مسکن و شهرسازی، به ويژه در سالهاي 1376 تاكنون، زمينهساز و پشتيبان بخش عمدهاي از يافتههاي اين طرح ميباشند.

در اين طرح همچنين، از نتايج مطالعات مشترك با بانك جهاني كه منجر به تدوين استراتژي بخش مسكن گرديد، نيز بهره گرفته شده است.

با اين حال طرح جامع مسكن، در پارهاي از زمينهها نوآور بوده و يا نخستين گام در راه تكميل مطالعات به شمار ميرود. موضوعاتي چون مسكن كمدرآمدها و مسكن اجتماعي، مالياتها در بخش مسكن، صرفهجويي در انرژي، كيفيت مسكن، حاشيهنشيني و مسكن، با اين دقت و تفصيل پيشينهاي ندارند. تهيه الگوهاي كوتاه مدت و ميان مدت براي پيگيري تحولات بازار مسكن، و يافتن اثرات تغيير در متغيرهاي سياستي بر بخش مسكن، كه به گونهاي در سالهاي قبل مورد مطالعه قرار گرفته بودند، روزآمد و به هنگام شده و گسترش يافتهاند.


طرح جامع مسكن شامل اسناد زير، به ترتيب زماني است:

  1. سند تحليلي: شامل جمعبندي مطالعات براساس اسناد و مطالعات پشتيبان.
  2. سند راهبردي: تلفيق اهداف، راهبردها و سياستها.
  3. سند اجرايي: شامل برنامهها، اقدامات، اولويتبندي اقدامات، تعيين نهادهاي مسئول و سازمانهاي اجراكننده.
  4. سند منطقهاي: شامل شيوه منطقهاي كردن اقدامات و فرآيند اجرايي برنامهها، نحوه نظارت، ارزيابي و بازنگري برنامهها و اقدامات.
  5. تقويت تعاونيهاي توليد مسكن، سازمانهاي خيريه و غيردولتي فعال در بخش مسكن
  6. مديريت يكپارچه و منسجم زمين براي تامين مسكن و توسعه شهر و روستا در چارچوب طرحهاي توسعه و عمران.
  7. تشكيل بازار ثانويه رهن براساس ضوابط قانوني كه به تصويب مجلس شوراي اسلامي ميرسد.
  8. افزايش سهم انبوهسازي در امر ساخت به ميزان سه برابر عملكرد برنامه سوم.
  9. گسترش بازار سرمايه مسكن و اتخاذ تدابير لازم براي تامين سرمايه در بخش.

گزارشي كه پيش رو داريد، دومین مرحله مطالعات: سند راهبردی ـ اجرایی طرح جامع مسکن است. جمعبندي يافتههاي حاصل از بررسیهای این مرحله، حجمي از مطالب را در برميگيرد كه در حوصله زمان براي مخاطبين اين سند، كه مسئولان و تصميمگيران ميباشند، نميگنجد. از اينرو سند راهبردی اجرائی طرح جامع مسكن، چكيده و جمعبندي راهبردها، سیاستها و اقدامات اجرائی را در فشردهترين شكل، ارائه كرده به فهرست کردن برنامه­های اجرائی بسنده
می­کند، گزارشات تفصیلی، شامل برخی از آئین­نامه ها و دستورالعمل­های اجرائی، برای هر برنامه وجود دارد که در مجلد­ی جداگانه آمده است.


1. طرح جامع مسكن چيست؟

طرح جامع مسكن سندي است ملي، كه چشمانداز بخش مسكن در سالهاي آينده را ترسيم ميكند. در اين چشمانداز هدفها، به معناي تغييرات مطلوب، قابل دستيابي، و قابل سنجش در وضعيت مسكن خانوارهاي ايراني، در دورههاي پنجساله آينده، تعيين ميشود، و راهبردها و راهكارهاي دستيابي به اين هدفها، تدوين ميگردد.

طرح جامع مسكن، مسيري را كه دولت تا دستيابي به هدفها، بايستي به پيمايد، روشن ميسازد. مسئوليت رسيدن به هدفها برعهده دولت است، اما دراين مسير، مردم، بخش خصوصي و همه مسئولين: اجرائي، قضايي و قانونگذاري، بايستي همراه و همگام باشند تا بتوان به هدفها رسيد.

طرح جامع مسکن طرحی است پویا، که سعی در شناخت مسایل اساسی بخش مسکن، و یافتن راه­حلهائی منسجم، و هماهنگ برای این مسایل، دارد:

از آنجا که ماهیت، نوع و میزان و حجم مسایل در طی زمان تغییر می­کند، طرح جامع مسکن نیز به طور مستمر ارزیابی، بازنگری، تصحیح و تکمیل می­شود. سند راهبردی ـ اجرایی که در پیش رو دارید، نخستین تصویر و نقشه مسیری است که بایستی در دستیابی به هدفها پیموده شود. برحسب موانعی که بر سر راه پیدا می­شوند یا راههای کوتاه­ تر و سریعتری که ممکن است یافت شوند، مسیر تصحیح می­شود.

2. چرا اين سند را تهيه ميكنيم؟

2-1- وظيفه قانوني

قانون اساسي: اصول 31 و 43 قانون اساسي

اصل 31 قانون اساسي:

داشتن مسكن متناسب با نياز، حق هر فرد و خانوار ايراني است. دولت موظف است با رعايت اولويت، براي آنها كه نيازمندترند، به خصوص روستانشينان و كارگران، زمينه اجراي اين اصل را فراهم آورد.

اصل 43 قانون اساسي:

براي تامين استقلال اقتصادي، ريشهكن كردن فقر و محروميت، برآوردن نيازهاي انسان در جريان رشد و حفظ آزادگي او، اقتصاد كشور، براساس ضوابط زير استوار ميشود:

تامين نيازهاي اساسي: مسكن، خوراك، پوشاك، بهداشت و درمان، آموزش و پرورش، و امكانات لازم براي تشكيل خانواده براي همه.

2-2- وظيفه برنامهاي

بند ج ماده 30 قانون برنامه چهارم

وزارت مسكن و شهرسازي مكلف است باتوجه به اثرات متقابل بخش مسكن با اقتصاد ملي و نقش تعادل بخشي آن در ارتقاي كيفيت زندگي و كاهش نابرابريها، طرح جامع مسكن را حداكثر تا پايان سال اول برنامه چهارم تهيه و به تصويب هيات وزيران برساند. اين طرح مشتمل بر محورهاي زير با رويكرد توسعه پايدار، عدالت اجتماعي و توانمندسازي اقشار كمدرآمد خواهد بود:

3. فرآيند تهيه طرح جامع مسكن

طرح جامع مسكن، با شناخت وضع موجود، بررسي تحولات و تعيين گرايشها و روندهاي كنوني، آغاز شده است. پس از آن مسايل، مشكلات و چالشهاي فراروي بخش بررسي و تحليل شده­اند. با پيشينه پنجاه سال برنامهريزي توسعه و بيش از چهار دهه برنامهريزي براي بخش مسكن، بسياري از سياستها و راهحلهاي رفع مشكلات را شناخته و تجربه كردهايم. ارزيابي اين سياستها، تعيين ميزان كاميابي يا عدم توفيق آنها، مرحله بعدي مطالعات را تشكيل داده­اند.

در حال حاضر مطالعات و مصوبات فرادستي وجود دارد كه در زمينههاي مرتبط با مسايل سكونتي و مسكن، تهيه و تصويب شدهاند. سند چشمانداز جمهوري اسلامي ايران در افق 1404، مصوبات مجمع تشخيص مصلحت، قانون برنامه چهارم توسعه، برنامه آمايش سرزمين مصوب 1383، و سند توانمندسازي، از جمله اين اسناد فرادست هستند. بررسي اين مصوبات و شناخت چگونگي اثرگذاري آنها بر هدفها، رويكردها و اصول حاكم بر طرح جامع مسكن، گام بعدي در فرآيند تدوين طرح جامع مسكن، بوده است.

بررسي نيازهاي آتي سكونتي، نيازمند تعيين فروض جمعيتي، اقتصادي و اجتماعي در تحولات آتي كشور است. پس از تعيين فروض، و شناخت نيازها، چشمانداز بلندمدت و ميان مدت بخش ترسيم شده و اهداف اصولي بخش بیان شده­اند.

گام بعدي، بررسي چگونگي دستيابي به اين هدفها، باتوجه به مسايل و مشكلات كنوني، و فرصتها و امكانات در حال و آينده است. بدين ترتيب تعيين راهبردها، تدوين سياستها و شناخت اقدامات اساسي در بخش مسكن، و پس از آن تدوین برنامه اقدامات، مراحل بعدی بوده است که انجام شده و نتیجه آن در این سند ارائه می­شود.

مرحله سوم، تعیین اولویت های مکانی و منطقه­ای کردن برنامه­های طرح جامع مسکن است.

نمودار 1 فرآيند تهيه طرح جامع مسكن، و محصول مطالعات را، در مراحل مختلف طرح، نشان ميدهد.

4. محتواي سند راهبردی ـ اجرایی

اين گزارش جمعبندي سیاستها و برنامه های اجرایی است که برای رسیدن به هدفهای راهبردی تدوین شده­اند.

نمودار 2 چگونگی فرآیند این سند را بیان می­کند. این نمودار نشان می­دهد که برای رسیدن به هدف نهایی: «تامین مسکن مناسب برای همه» (اصل 31 قانون اساسی)، پنج هدف راهبردی تعریف شده­اند، برای هر هدف راهبردی، هدفهای برنامه­ای تعریف و برای آنها برنامه­های اجرائی تدوین شده­اند.

سند حاضر برنامه­های اجرائی هدفهای 1 تا 4 را دربردارد. برنامه­های اجرای هدف 5: کاهش نابرابری­های منطقه­ای در برخورداری از مسکن مناسب در سند منطقه­ای طرح جامع مسکن، در مرحله بعدی تهیه طرح جامع مسکن مدون می­شود.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

خبرنامه

آدرس ایمیل خود را در کادر زیر وارد نمایید تا از آخرین اخبار تارنمای روستا شهر مطلع شوید.

تماس با ما

اطلاعات تماس تیم مدیریت تارنمای روستاشهر

  • شماره تماس : 09125518462

 

 

روستا شهر به روایت آمار

کاربران
42
مطالب
402
نمایش تعداد مطالب
792055
شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی موضوعات برنامه ریزی شهری طرح جامع مسکن
Web Analytics