استراتژی توسعه شهری (CDS) چيست؟

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

فرايند تهيه چشم انداز بلند مدت يکشهر که بر اساس آن بر نامه اقدام (Action Plan) کوتاه مدت تهيه ميشود.

فرايند تهيه چشم انداز بلند مدت يکشهر که بر اساس آن بر نامه اقدام (Action Plan) کوتاه مدت تهيه ميشود.
اهدافCDS :

اهداف CDSکه بايد درتمامی مراحل تهيه و اجراء آن مدنظر باشند عبارتند از :
·
دستيابی به مديريت و حاکميت شهری بهبود يافته
·
دستيابی به رشد اقتصادی و اشتغال فزاينده
·
کاهش فقر و تداوم آن

اصول CDS :
بانک جهانی شهرهای پايدار را شهرهائي ميداند که:
-
قابل زندگی هستند(Livable)
-
رقابتی هستندCompetitive))
-
بانکی هستند(Bankable)
-
خوب مديريت و اداره ميشوند (Well managed and well governed)

اصول فوق چهار رکن اساسی CDS را تشکيل ميدهندکه بشرح زير توضيح داده ميشوند:
-
قابل زندگی بودن(Livability)
شهری قابل زندگی است که در آن همه ساکنين از فرصتهای يکسان برای مشارکت وبهره مندی از زندگی اقتصادی و سياسي شهر برخوردار باشند

رقابتی بودن(Competitiveness)
-
شهرهای رقابتی شهرهايي هستند که اقتصاد قوی با رشداشتغال، در آمد و سرمايه گذاری همه جانبه دارند.
-
لازمه توسعه کارآمد شهریفراهم آوردن شرايط مناسب برای افزايش بهره وری افراد و مؤسسات است.
-
درشهرهای رقابتی، توليد، سرمايه گذاری، اشتغال و تجارت به شکل پويا و در اراتباط بافرصت های بازار شکل مي گيرند

قابل بانکی بودن(Bankability)
شهرهای بانکی شهرهائی هستند که دارای سيستم ماليه شهری کار آمد دراستفاده از منابع در آمدی و هزينه اي خود هستند.

مديريت و حاکميت خوب شهری(Good urban management and Governance)
-
حاکميت شهری به استفاده از قدرتبرای اداره توسعه اجتماعی و اقتصادی شهر گفته ميشود. عناصر حاکميت خوب شهری عبارتنداز:

-
حساب پس دهی (Accountability)
-
شفافيت (Transparency)
-
اصل رقابت (Contestability)


عناصر اصلی CDS
اجزاء CDS باتوجه به شرايط و ويژگيهای هرشهراغلب تغيير می يابند. ليکن ، 3عنصراصلی آن عبارتنداز :
1.
طراحی و ارزيابی ( تشکيلات سازمانی برای فرآيند و ارزيابی و ضعيتشهر ( وضع موجود ))
2.
چشم انداز و استراتژی ( تنظيم چشم انداز بلند مدت وتعيين استراتژيها )
3.
اجراءو نظارت ( اجراء برنامه عمل، نهادينه کردنفرآيند CDS و نظارت بر آن، مرور بر استراتژيها)

نتايج مورد انتظار CDS
-
تغييرات مدیریتیgovernance)) و نهادی
-
برنامه های سرمايه گذاری ( شامل زير ساخت های اجتماعی و فرهنگی (
-
مکانيز مهای نظارتی


سازماندهی فرايند CDS
CDS
لزوماً يک فرايند خطی نيست که با ارزيابیوضع موجود شروع شده و به اجراء ختم شود. در اغلب موارد فرايند های CDS تکراری و يافرايندهای موازی هستند. مراحل مشخص CDS بيشتر به شرايط و ويژگيهای هر شهر بستگیدارد.
در برخی از موارد ايده های اوليه برای تهيه يک طرح استراتژيک و يافرايندهای برنامه ريزی وجود دارند که ميشود از اين ابزارها در تهيه CDSاستفاده کرد.
در مواردی بررسی و ارزيابی وضع موجود صورت گرفته است ولی برای پيشبرد اينفرايند نياز به هماهنگی بيشتری است. ممکن است برخی از شهرها نياز به CDS را تشخيصداده باشند ولی هيچ اقدامی در اين زمينه انجام نداده باشند.
در تمامی اينموارد، تضمين مشارکت همه بهره وران، از مراحل اوليه CDS، بسيار مهم و حياتی است. رهبران مدنی، بخش خصوصی و عمومی و تمامی دست اندکاران و بهره وران بايد از ابتدایفرايند CDS احساس مالکيت کنند، چون تعهدات و منابع آنها برای اجراء لازم بوده وبرای موفقيت CDSضروری است.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

خبرنامه

آدرس ایمیل خود را در کادر زیر وارد نمایید تا از آخرین اخبار تارنمای روستا شهر مطلع شوید.

تماس با ما

اطلاعات تماس تیم مدیریت تارنمای روستاشهر

  • شماره تماس : 09125518462

 

 

روستا شهر به روایت آمار

کاربران
42
مطالب
402
نمایش تعداد مطالب
782656
شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی آموزش مدل استراتژی توسعه شهری (CDS) چيست؟
Web Analytics